Ogólne

 1. W jaki sposób osoby starsze będą mogły składać wniosek? Co w przypadku braku możliwości złożenia wniosku tylko elektronicznie – czy dotychczasowa forma (elektronicznie przez Portal Beneficjenta + Poczta) nadal będzie możliwy?

Nadal będzie możliwe złożenie wniosku, wypełnionego w interaktywnym formularzu PDF, przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej każdego z 16 WFOŚiGW, oraz dostarczenie go do siedziby właściwego WFOŚiGW również za pośrednictwem poczty. Możliwe też będzie złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej.

 1. Czy skorzystanie z dotacji gminnej w kwocie niepokrywającej całości dotacji wyklucza uzyskanie dotacji z programu „Czyste Powietrze”? Na przykładzie: mieszkaniec otrzymał dotację z programu gminnego w kwocie odpowiadającej 20% całości poniesionych kosztów na wymianę systemu ogrzewania. Czy w ogóle nie może się starać o dotację z CzP? Co w przypadku gdy mieszkaniec otrzyma dofinansowanie z gminy po 30.04.2020? Czy może się również starać o dofinansowanie z CzP?

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowę na to dofinansowanie, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy (np. jeśli otrzymał dotację na zakup nowego kotła, to już nie może ubiegać się o dotację na kocioł w ramach CzP). Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowę) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkową dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Łączna kwota dofinansowania w takim wypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 1. Co w przypadku starych budynków, w przypadku, których mieszkaniec nie ma możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających oddanie do użytkowania? Np. budynki z lat 60-tych lub starsze?

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi wybrać przedział czasowy, w którym wystąpiono o zgodę na budowę/zgłoszono budowę dla budynku, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Jeśli Wnioskodawca nie ma takiej informacji w przypadku starszych budynków, to we wniosku powinien wybrać przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjny rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 1. Co oznacza, że wsparciu będą podlegać inwestycje zakończone? Czy inwestycje muszą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku, a zakończone po jego złożeniu? Czy może inwestycja musi być zakończona przed złożeniem wniosku, a po jego złożeniu będzie podlegała dotacji?

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r. a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Na stronie NFOŚiGW czytamy, że „będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.”. Czy mieszkańcy, którzy rozpoczęli i zakończyli inwestycję w kwietniu 2020 r. (np. montaż instalacji PV), będą mogli skorzystać z refundacji poniesionych wydatków w nowej edycji Czystego Powietrza, tym bardziej, że program miał pierwotnie wejść w życie końcem marca 2020 r. i można było zrozumieć, że 6 miesięcy będzie liczone właśnie od tej daty wstecz?

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona jest w Programie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

W związku z powyższym, w ramach naboru od 15.05.2020r. nie można zakwalifikować do dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych w kwietniu 2020 r.

Zapis dotyczący kwalifikowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, był opublikowany już w marcu w pierwszej wersji Programu. Nie była tam wskazana data 15.05.2020 r., ponieważ w tamtym czasie nie była ona jeszcze znana.

W komunikacie z dnia 2 kwietnia 2020 r. NFOŚiGW wskazał wyjaśnienie przesunięcia terminu ogłoszenia naboru, cyt. W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) NFOŚiGW ogłosi termin naboru na nowych zasadach po Świętach Wielkiej Nocy.

Jeżeli chodzi o montaż instalacji PV to osoba, która wykonała taką inwestycję w kwietniu 2020 r. może złożyć wniosek do Programu Mój Prąd, w ramach którego możne przy spełnieniu jego warunków otrzymać 5 tys. zł dotacji na taką instalację. W tym Programie przyjmowane są wnioski na przedsięwzięcia zakończone.

 1. Czy osoba korzystająca z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 roku (poniosła wydatki po 15.11.2019) może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków poniesionych np. na termomodernizację? Jeśli tak, to jak przedstawić koszt kwalifikowany? Całość i korekta zeznania podatkowego, różnica między wydatkiem poniesionym a otrzymanym zwrotem?

W takim przypadku nie można złożyć wniosku o dofinansowanie ponieważ przedsięwzięcie zostało zakończone przez 15.05.2020. Wydatki na termomodernizację budynku poniesione w 2019 r. nie mogą być kwalifikowane w rozpoczynającym się naborze wniosków według nowej wersji Programu (od dnia 15.05.2020 r.). Dopiero od tej daty wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

 1. Czy dokumentacja wykonana i opłacona przed 15 maja 2020 r. będzie uwzględniona w kosztach kwalifikowanych?

Koszty poniesione przed 15 maja 2020 r. nie są kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane są do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

 1. Czy Beneficjent, który w poprzedniej wersji wykorzystał całą pulę środków (53 tys. zł, np. na wymianę systemu ogrzewania + ocieplenie ścian) będzie mógł skorzystać z tej wersji np. z dofinansowania kolektorów słonecznych?

W przypadku gdy wnioskodawca skorzystał z dofinansowania we wcześniejszych wersjach Programu obowiązujących przed wersją obowiązującą  od 15.05.2020 r., to na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) lub pkt. 9.2.2. poz. 2 Części 2 (po wejściu w życie Cz. 2) Programu, czyli zadania związane z:

 1. a) zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 2. b) zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 3. c) wykonaniem dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

ale na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją. W takim przypadku nie będzie mógł dofinansować kolektorów słonecznych, gdyż dofinansowanie do kolektorów można uzyskać tylko w sytuacji gdy w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie wymienia się źródło ciepła.

 1. Czy mogę inwestycję zrealizować etapami i kilka razy uzyskać dotację w ramach programu na ten sam budynek?

W nowej wersji Programu na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 1. Czy skorzystanie z Programu Czyste Powietrze na inwestycję połączoną z montażem instalacji fotowoltaicznej wyklucza skorzystanie z programu „Mój Prąd”?

Tak: uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Czyste Powietrze uniemożliwia Beneficjentowi ubieganie się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. Podobnie jest w przypadku gdy Wnioskodawca Programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programu „Mój Prąd”, to nie może uzyskać takiego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

 1. Czy można skorzystać z dofinansowania wymiany kotła i ocieplenia budynku istniejącego (części parterowej), który obecnie będzie nadbudowywany? (jest pozwolenie na budowę z 2019 r.)

Zgodnie z zapisami Programu, kwalifikowane są wydatki poniesione w budynkach istniejących oddanych do użytkowania (niezależnie czy jest to podpiwniczenie, parter czy piętro budynku jednorodzinnego). Program nie dofinansowuje zadań termomodernizacyjnych i instalacyjnych dla rozbudowywanych, przebudowywanych części budynku, dla których projekt budowlany musi uwzględniać już wykonanie np. ocieplenia przegród budowlanych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach Prawa budowlanego. Zatem dofinansowanie można uzyskać ale jedynie na prace w części już istniejącej.

 1. Zwrot środków oparty na refundacji, czyli po poniesieniu kosztów inwestycyjnych przez ostatecznego beneficjenta, niejednokrotnie stanowi barierę nie do pokonania dla mniej zamożnych mieszkańców, a to właśnie oni generują największą emisję zanieczyszczeń eksploatując kopciuchy, które w trybie pilnym należy wymienić. Czy program Czyste Powietrze dopuści możliwość wspomożenia ubogich mieszkańców poprzez rozliczenie kosztów przed terminem zapłaty za fakturę i bezpośrednio na konto firmy wykonawczej, z pominięciem zasad refundacji?

Oczywiście, przewidziana jest taka możliwość. Kwota dotacji może zostać przelana bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców lub sprzedawców, wskazane w dokumentach załączonych do wniosku o płatność. Dotacja ma być wypłacona w ciągu 30 dni od dnia złożenia poprawnych i kompletnych dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub w części.

 1. Czy można będzie uzyskać dofinansowanie na budynki w budowie?

Nie, dofinansowanie budynków w budowie było przewidziane tylko w początkowej fazie wdrażania Programu. W wersji Programu obowiązującej od 15.05.2020 r. nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych.

 1. Czy dofinansowanie w dalszym ciągu będzie obejmować tylko budynki jednorodzinne, czy także lokale w budynkach wielorodzinnych?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dofinansowane mogą też być lokale mieszkalne wydzielone w tych budynkach. Nie przewidziano finansowania budynków wielorodzinnych czy lokali mieszkalnych w takich budynkach, ze względu na odmienną specyfikę tych budynków. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 1. Czy można starać się o transze i rozliczać inwestycję w częściach. Po jakim czasie zostają wypłacane środki po rozliczeniu etapu/inwestycji?

Tak, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach. WFOŚiGW dokona wypłaty środków, w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami.

 1. Definicja gospodarstwa wieloosobowego – czy to jak do tej pory zespół osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie?

Nabór wniosków od 15 maja 2020 r. prowadzony jest na podstawie zmienionego Programu i obecnie dotyczy jedynie wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. We wniosku należy wykazać wyłącznie dochód wnioskodawcy.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy z podziałem na gospodarstwo jednoosobowe lub wieloosobowe będzie natomiast brany pod uwagę jedynie w ramach oceny czy wnioskodawca spełnia wymagania aby otrzymać podwyższone dofinansowanie, a więc czy mieści się w katalogu Beneficjentów dla Części 2) Programu. Dochód ten  będzie ustalany na podstawie zaświadczenia wydawanego osobie, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do wojewódzkiego funduszu  przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Obecne prowadzone są prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia możliwości wydawania wspomnianych zaświadczeń. W projektowanych zmianach legislacyjnych zaproponowano definicję gospodarstwa rodzinnego wieloosobowego i jednoosobowego. Do czasu zakończenia prac legislacyjnych nie jest możliwe złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania.

 1. Czy wykluczone jest podzielenie dotacji na 2 wnioski – np. pierwszy wniosek dotyczy wymiany ogrzewania, a drugi wniosek na zasadzie pkt 9.2.2.3 (bez wymiany źródła ciepła)?

Zgodnie z nowym zmienionym Programem Czyste Powietrze na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu. Zatem dotacji nie można dzielić na dwa wnioski. Należy również pamiętać, że:

Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny we wcześniejszych edycjach Programu, Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie  dotyczącym ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub dokumentacji -pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) Programu (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).

 1. Czy wnioskodawcą będzie mogła być osoba, która jest spadkobiercą po zmarłym właścicielu, jeżeli prowadzone jest postępowanie spadkowe, spadkobierca posiada akt dziedziczenia, a pozostali współspadkobiercy wyrażają zgodę jednemu z nich na realizację inwestycji?

W pytaniu jest mowa o akcie dziedziczenia – nie jest jasne o jaki dokument chodzi: czy np. testament czy sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

W indywidualnej sprawie WFOŚiGW będzie wskazywał jakie dokumenty w takim przypadku należy złożyć zależnie od danego stanu faktycznego. Nie wskazujemy przykładowych dokumentów w dokumentach naboru.

Wnioskodawcą lub osobą „podtrzymującą” wniosek zmarłego wnioskodawcy może być spadkobierca posiadający zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia  sporządzony przez notariusza albo wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli z tego dokumentu wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wnioskujący o dotację/podtrzymujący wniosek zmarłego dołącza do wniosku/oświadczenia o przystąpieniu – oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o dotację dotyczącego danego budynku lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w Programie, jeśli pozostali współspadkobiercy wyrażają zgodę na realizację inwestycji.

 1. Co w przypadku, gdy w księdze wieczystej widnieje adnotacja o nieruchomości „pastwisko” a od lat 80′ znajduje się na nim budynek? Konieczne jest uzupełnianie poprzez wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie o nadaniu numeru dla budynku znajdującego się na tej działce?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku należy podać numer księgi wieczystej dla budynku, celem weryfikacji w elektronicznym rejestrze KW.  Jeśli nie ma KW dla budynku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku.

Mogą to być różne dokumenty: np. prawomocne orzeczenie sądowe, akt notarialny stanowiący umowę ustanowienia lub przeniesienia praw do nieruchomości, ostateczna decyzja administracyjna jako akt własności wydawany na podstawie przepisów w poprzednim ustroju. Dlatego też nie przesądzono jakie to dokumenty i decyzję pozostawiono WFOŚiGW.

 1. Co w przypadku, gdy mamy następującą sytuację: dom podzielony w księdze wieczystej na 2 części. Budynek ma wspólne wejście. Jedna część (mniejsza) jest jednego właściciela, a druga część jest podzielona na 2 lokale mieszkalne (właściciel jeden, 2 lokale w których mieszkają 2 osobne rodziny). Czy w takim przypadku budynek traktujemy jak: jedna połowa – osobny budynek i druga połowa – budynek dwulokalowy czy jako budynek 3-lokalowy i dotacja nie przysługuje?

W ramach Programu dofinansowaniem są objęte budynki mieszkalne jednorodzinne lub wydzielone w tych budynkach lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Odnośnie części budynku podzielonego na lokale, jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie osobno na każdy z tych lokali tylko wówczas, jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające, że  budynek stanowi budynek jednorodzinny a wydzielone w nim lokale mieszkalne mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Odnośnie mniejszej części budynku, która pozostała po podziale domu jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie tylko wówczas, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że budynek stanowi budynek jednorodzinny.

Jeżeli się okaże, że budynek nie ma statusu budynku mieszkalnego, albo jest budynkiem mieszkalnym ale wielorodzinnym dofinansowanie nie przysługuje.