Terminy/daty

  1. Jaki będzie czas na rozpatrzenie wniosku?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego WFOŚiGW.

– Możliwa jest jednokrotna korekta/uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW – 30 dniowy termin na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW może więc ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie czynności z tym związanych. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę/uzupełnienie wniosku.

– Dopuszcza się także jednokrotną korektę wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy bez wezwania przez WFOŚiGW. Złożenie takiej korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni, liczone od daty jej złożenia.

  1. W jakim terminie będzie następowała wypłata środków po złożeniu wniosku o rozliczenie?

WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów przez Beneficjenta, termin wypłaty kwoty dotacji, liczony jest od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez WFOŚiGW dokumentów.

  1. Czy wiadomo kiedy wnioski interaktywne pojawią się na stronach WFOŚiGW?

Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych zasadach rozpocznie się 15 maja br. Od tego dnia w Portalu Beneficjenta na stronach internetowych WFOŚiGW, będą zamieszczone interaktywne formularze wniosku o dofinansowanie.

  1. Od jakiej daty liczy się okres trwałości 5 lat?

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

  1. Jaki będzie okres weryfikacji wniosku w gminie, gdy całkowity okres został skrócony do 30 dni?

Proces rozpatrywania wniosku, który kończy się decyzją w przedmiocie dofinansowania należy do wyłącznej kompetencji właściwego WFOŚiGW. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków właściwy WFOŚiGW powinien rozpatrzeć wniosek o dofinansowanie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do właściwego WFOŚiGW. Porozumienie zawarte pomiędzy właściwym WFOŚiGW a daną gminą, która włączyła się w proces obsługi wnioskodawców Programu Czyste Powietrze powinno nakładać na gminę obowiązek przekazania wniosku do WFOŚiGW niezwłoczne, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, a okres ten nie będzie wliczany do okresu rozpatrywania tego wniosku.

  1. Termin 30 dni jest określony od wpływu wniosku do gminy czy do WFOŚiGW?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie;.

  1. Termin 30 dni to dni robocze czy kalendarzowe?

Termin 30 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie określony jest w dniach kalendarzowych.

  1. Kiedy mniej więcej można spodziewać się zakończenia prac legislacyjnych dla podwyższonego poziomu dofinansowania?

Prace legislacyjne prowadzone są przez Ministerstwo Klimatu. Przewidujemy, że zostaną zakończone do września 2020 r.