Wymagania techniczne/zakres rzeczowy przedsięwzięcia

  1. W pozycji 9.2.1 pkt 5 opisu programu wskazana jest dotacja do kotła na pellet. Odnośnik wskazuje, że obowiązuje od 1 lipca 2021. Czy do tej daty w ogóle nie ma możliwości uzyskania dotacji na kocioł pelletowy? Nie ma wprost wskazanej informacji, że chodzi o pomniejszoną wartość emisji cząstek stałych.

Wskazany w pytaniu punkt Programu i przypis do niego odnosi się do zwiększonej dotacji na kocioł na pellet, tj. do 9 000zł, nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów, dla kotłów na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych. Zwiększona dotacja do kotłów na pellet o obniżonej emisji pyłu wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r. Kotły na pellet o normalnej emisji pyłu (spełniającej wymogi rozporządzenia eco-design) stanowią koszt kwalifikowany już obecnie, przy zachowaniu warunku, że budynek nie jest podłączony do sieci gazowej. W naborze od 15.05.2020 r. dotacja do kotła na pellet drzewny wynosić będzie do 6 000 zł, ale nie więcej niż 30% faktycznie poniesionych kosztów.

  1. Czy dofinansowanie obejmuje także remont komina?

W Programie Czyste powietrze kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostosowania go do nowo zakupionego źródła ciepła. Koszty związane z naprawą komina, zastosowaniem wkładów kwasoodpornych są kosztami kwalifikowanymi. Komin zaliczany jest do systemu odprowadzania spalin.

  1. Czy w ramach Programu Czyste Powietrze będzie można starać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Tak, w ramach Programu możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości do 5 000 zł, ale nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów na mikroinstalację. Warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej w budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej.

  1. Czy zakup i montaż miejscowego ogrzewacza powietrza (piecyki pelletowe) posiadającego badania, których wyniki są zgodne z dyrektywą odnośnie ekoprojektu będzie kosztem kwalifikowanym?

Zarówno we wcześniejszych wersjach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jak i w wersji Programu obowiązującej od 15.05.2020r., zakup i montaż źródeł ciepła na paliwo stałe w postaci miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków na pellet z płaszczem wodnym), nawet jeżeli posiadają certyfikat ekoprojektu nie jest kosztem kwalifikowanym. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń nie są wymienione w katalogu kosztów kwalifikowanych w załączniku 2 i 2a do Programu.

  1. Czy przez instalację centralnego ogrzewania, do modernizacji, której Beneficjent stara się o dofinasowanie – można rozumieć instalację rozprowadzenia ciepłego powietrza w budynku mieszkalnym?

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci systemu kanałowego rozprowadzającego ciepłe powietrze do pomieszczeń w budynku/lokalu mieszkalnym jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Tego typu instalacja jest uzupełnieniem rozprowadzenia ciepła, np. z pompy ciepła powietrze/powietrze, której zakup i montaż jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest kosztem kwalifikowanym w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania określone w Programie.

  1. Czy można pozyskać dotację do fotowoltaiki nie wymieniając pozaklasowego kotła (kopciucha) i czy w takim przypadku należy wykonać audyt energetyczny?

Nie można, ponieważ zgodnie z zapisami w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, warunkiem uzyskania dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest likwidacja starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. Audyt energetyczny budynku jest kosztem kwalifikowanym w Programie, jednak nie jest to dokument obowiązkowy i nie musi być wykonany, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu.

  1. Na webinarium padło stwierdzenie że audyt energetyczny może być finansowany w przypadku konieczności jego opracowania. Teraz Inwestor decyduje czy robi audyt czy składa wniosek bez audytu. Kto ocenia konieczność wykonania audytu wg nowych zasad?

Audyt energetyczny jest jednym z zadań kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze, ale nie jest dokumentem obowiązkowym do realizacji, a o potrzebie jego wykonania decyduje sam Wnioskodawca. Koszt wykonania audytu energetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym jest kwalifikowany, pod warunkiem, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie uwzględni realizację zadania związanego z ociepleniem przegród budowlanych oraz, że zakres prac dla wybranego przez Wnioskodawcę wariantu wynikającego z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

  1. Czy zgodnie z audytem energetycznym może zostać dofinansowane uszczelnienie okien zamiast zakup nowych?

Tylko zakup i montaż stolarki okiennej jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze. W Programie nie ma dofinansowania na zadania związane z doszczelnieniem stolarki okiennej/drzwiowej.

  1. Czy nadal udzielane będą dotacje na montaż źródła ciepła opalanego węglem?

W Programie możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż kotła na węgiel tylko z automatycznym podawaniem węgla w formie ekogroszku i tylko w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zakupiony kocioł musi spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w  załączniku 2 lub 2a do Programu.