Banki

  1. Czy będzie wyznaczony limit wieku dla osób, które będą chciały skorzystać z dotacji na spłatę kredytu bankowego, czy będzie to tylko w kwestii banku przydzielającego kredyt?

Program Czyste Powietrze nie określa limitu wieku dla osób, które chciałyby ubiegać się o dotacje na dofinansowanie wymiany nieefektywnych przestarzałych źródeł ciepła lub termomodernizację budynku jednorodzinnego. Jeżeli taki limit zostanie wprowadzony to będzie wynikał z uregulowań poszczególnych banków odnoszących się do warunków uzyskania kredytu bankowego. Uruchomienie naboru na dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na spłatę kapitału kredytu bankowego planowane jest na wrzesień br. Obecnie jesteśmy na etapie ustalania z bankami szczegółów współpracy w tym zakresie.

  1. Czy w banku wnioski będą składać tylko Wnioskodawcy planujący skorzystać z dotacji na spłatę kredytu, zaciągający pożyczkę czy w każdym przypadku bank obsługuje Wnioskodawców (nawet w przypadku składania wniosku tylko o dotację do inwestycji)?

Na obecnym etapie wdrażania Programu Czyste Powietrze zakłada się, że w bankach będą składane wyłącznie wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a więc dostęp do Programu poprzez banki będą miały tylko te osoby, które oprócz dotacji będą chciały zaciągnąć kredyt.

  1. Czy beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania może połączyć pożyczkę z gminy z dotacją na przeznaczenie na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego? I jeszcze ze zwykłą dotacją? Czy może być połączona zwykła dotacja z dotacją na spłatę kredytu?

Pożyczka dla gminy, jako uzupełniające finansowanie dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania będzie łączona z dotacją udzielaną przez WFOŚiGW oraz może być łączona z dotacją udzielaną przez gminę z programów gminnych.

Pożyczka dla gminy udzielana jest ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW.

Dotacja udzielana przez WFOŚiGW może być udzielana jako „zwykła dotacja” albo jako dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, tj. dotacja wypłacana po zakończeniu przedsięwzięcia i przekazywana  na spłatę części lub całości kredytu wykorzystanego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu może być połączona z dotacją udzielaną przez gminę. Łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  1. Jaki poziom oprocentowania jest przewidziany dla kredytów bankowych? Czy będą to standardowe jak dla kredytów konsumpcyjnych czy raczej zbliżone do tych kredytów hipotecznych?

Nie jest to jeszcze ustalone, banki będą same decydować o warunkach udzielania kredytu, w tym oprocentowaniu. Program nie reguluje oprocentowania kredytów bankowych.

  1. Wielkim problemem przy (nie)udzielaniu pożyczek był brak zdolności kredytowej wnioskodawców. Teraz pożyczki NFOŚiGW mają być zastąpione kredytami bankowymi. Jak zamierzają Państwo przekonać banki do udzielenia dużych kredytów osobom, które – wg kalkulacji bankowej – przy tak niskim dochodzie nie posiadają zdolności kredytowej? Jak było to konsultowane z sektorem bankowym?

Porozumienie zawarte przez NFOŚiGW ze Związkiem Banków Polskich przewiduje prowadzenie prac mających na celu zwiększenie dostępności finansowania kredytem bankowym przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednym z istotnych instrumentów zwiększających dostępność kredytu dla właścicieli budynków jednorodzinnych są gwarancje. Trwają prace nad ostatecznym kształtem gwarancji i możliwością ich wykorzystania w przypadku tych osób (właścicieli nieruchomości), którzy mają niską zdolność kredytową, a dodatkowe zabezpieczenie oraz przeniesienie na klienta korzyści wynikających z dopłaty do spłaty kapitału kredytu zwiększą możliwość skorzystania z kredytu (wyższa kwota, dłuższy okres kredytowania, niższa miesięczna rata kapitałowa). Rozważane jest przygotowanie mechanizmu gwarancji udzielanych np. przez NFOŚiGW, który obniży ryzyko po stronie banku.

  1. W których bankach można we wrześniu spodziewać się oferty kredytowej w ramach Czystego Powietrza?

Na razie prowadzone są rozmowy z kilkunastoma bankami, które współpracują z NFOŚIGW nad przygotowaniem procedury bankowej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska przy tego rodzaju programach NFOŚ musi przeprowadzić formalny i transparentny nabór banków, które będę mogły udzielać kredytów z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dopiero po naborze będzie wiadomo, które banki planują uruchomić kredyty w powiazaniu z programem Czyste Powietrze.

  1. Nie do końca rozumiem sytuację gdy wnioskodawca chce uzyskać kredyt na sfinansowanie inwestycji. Z tego co wiem BOŚ Bank udzielał takiego preferencyjnego kredytu pod warunkiem podpisania umowy z funduszem. Wówczas część dofinansowania była przeznaczona na częściową spłatę kapitału. Rozumiem, że do września nie ma takiej możliwości i w całości trzeba sfinansować inwestycję z własnych środków? Powiem szczerze bardzo to utrudni wielu z nas wnioskowanie. Banki często maja swoje wymogi (np. BOŚ bank uznawał faktury do rozliczenia kredytu do trzech miesięcy wstecz).

NFOŚiGW współpracował wcześniej z bankami przy różnych programach, z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych. Jednak zgodnie z obowiązującymi nas przepisami każdy nowy program wymaga przeprowadzenia oddzielnego naboru banków i podpisania z nimi umów dotyczących konkretnego programu. Przewidujemy od września uruchomienie produktów kredytowych przygotowanych dla beneficjentów programu.

  1. Proszę o wyjaśnienie dotacji na częściową spłatę kredytu (beneficjent składa wniosek na dotację – wersja podstawowa 30% oraz dodatkowo na spłatę kredytu?)

Wnioskodawca będzie składał w banku wniosek o dotację (WoD) z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jednocześnie z wnioskiem o kredyt. Dołącza do niego wymagane dokumenty i oświadczenia. Wnioskodawca udziela pełnomocnictwa bankowi (zgodnie z procedurami danego banku) do występowania w jego imieniu,  w tym do złożenia wniosku o dofinansowanie i do zawarcia umowy z WFOŚiGW (akceptacja WoD przez WFOŚiGW oznacza przekształcenie go w umowę). Bank składa WoD do WFOŚiGW po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej i informuje o tym wnioskodawcę. WFOŚiGW ma 14 dni na ocenę wniosku. Po zaakceptowaniu WoD przez WFOŚiGW bank udostępnia kredyt na pokrycie kosztów przedsięwzięcia na ustalonych z Wnioskodawcą warunkach. W przypadku nieotrzymania dotacji, bank może zaproponować klientowi skorzystanie z kredytu bez dotacji WFOŚiGW  lub odstąpienie od kredytu.