Nabór wniosków dla banków

Nabór wniosków dla banków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej: NFOŚiGW)
i 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej: wfośigw) ogłaszają wspólny nabór wniosków o zawarcie umowy o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: Programem) i przyznanie limitu środków, w ramach którego bank będzie przekazywać do wfośigw wnioski o dotacje
z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z Programem.

Kwota alokacji środków przeznaczona na nabór na lata 2021 – 2022 wynosi 1 500 mln zł.

Wnioski o zawarcie umowy i przyznanie limitu środków banki składają w NFOŚiGW. W przypadku banków spółdzielczych wymagane jest złożenie wniosku przez Bank Zrzeszający banki spółdzielcze. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy przyjmowania wniosków dla beneficjentów, zgodnie z zapisami umowy.

Procedura naboru określona została w załączniku „Regulamin naboru banków i przyznania limitu środków na dotację na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych na lata 2021 – 2022”.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Uruchomienie dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (tzw. „ścieżki bankowej”) będzie wiązało się ze zmianami Programu odpowiednimi do specyfiki tej formy dofinansowania, w tym zmianami doprecyzowującymi.

Główne planowane zmiany Programu:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu  w banku, który przystąpił do Programu,
 • okres realizacji przedsięwzięcia do 18 miesięcy od daty złożenia w banku wniosku o dofinansowanie w  formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 • warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych w Programie,
 • kwota kapitału kredytu musi  być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
 • kredyt obejmuje 100% kosztów przedsięwzięcia, dla których wyliczane jest dofinansowanie.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 2 lutego do dnia 23 lutego 2021 r.

Wypełnione wnioski należy składać do NFOŚiGW:

 • w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ePUAP; w tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku
  w formie elektronicznej (
  odwzorowanie cyfrowe (skan) załączników w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy), albo
 • w formie papierowej
 • bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo
 • drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Czyste Powietrze – Nabór banków”

Termin składania wniosków, o którym mowa powyżej uważa się za zachowany, jeżeli:

 • dla wniosków składanych w formie elektronicznej – wniosek wpłynie na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) najpóźniej w dniu upływu terminu do końca dnia,
 • dla wniosków składanych w formie papierowej – jeżeli wniosek zostanie dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego do kancelarii NFOŚiGW najpóźniej w dniu upływu terminu do godziny 15.30.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w terminie do 21 dni od dnia zakończenia naboru.

NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do anulowania naboru bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

Osobami do kontaktu w sprawie naboru wniosków banków będą:

Dokumenty: