Ważna informacja dla gmin, które chcą zawrzeć porozumienie (lub aneks do porozumienia) dotyczące nowych zachęt w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”

Już od 1 kwietnia 2021 r. gminy na potrzeby rozliczeń – które będą określone w nowych porozumieniach dotyczących zachęt – powinny nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o podwyższony i podstawowy poziom dofinansowania unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.

Gminy, które mają już zawarte porozumienia otrzymają propozycję ich aneksowania, aneksem zostanie wprowadzona nowa treść porozumienia. W przypadku aneksów wyżej wskazane numery też będą niezbędne do rozliczeń gmin z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W razie pytań prosimy o kontakt z ogólnopolską infolinią programu „Czyste Powietrze”.
Numer dedykowany gminom, to: 22 340 40 90 (pod poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).