Formularz wniosku o dofinansowanie

  1. Na końcu wypełniania wniosku pojawiło się „Wnioskowana dotacja do kwoty” 30 000 zł. Jak to możliwe skoro dla grupy z podstawowym poziomem dofinasowania, maksymalna dotacja wynosi 20 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji dla Wnioskodawców  uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania może wynieść 30 000 zł, jeżeli zakres wnioskowanego przedsięwzięcia obejmuje: zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. W trakcie webinarium, we wniosku zaznaczyliśmy pozycje: gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, instalacja centralnego ogrzewania/instalacja ciepłej wody użytkowej, mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz stolarka drzwiowa, stąd w sekcji D „Wnioskowana dotacja do kwoty” pojawiła się kwota 30 000 zł.

  1. Czy wciąż będą we wniosku wyszczególnione wskaźniki przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych? A także zakres temperatur dla pomieszczeń izolowanych?

W celu uproszczenia formularza wniosku o dofinansowanie, w obecnej wersji formularza nie ma konieczności podawania wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród, okien czy drzwi zewnętrznych oraz nie ma konieczności zaznaczenia zakresu temperaturowego jaki panuje w pomieszczeniu, którego przegrody będą ocieplane.
Niemniej we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Art.5 pkt. 2b), które mówią, że w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga, aby termomodernizowane przegrody spełniły wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 01.01.2017 r., niemniej jednak zalecamy, aby po ociepleniu przegrody spełniały wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła,  które zaczną obowiązywać od 31.12.2020 r.

  1. Jak przesłać załączniki do wniosku, co w sytuacji kiedy są podpisywane przez inne osoby?

Jeżeli wniosek jest składany przez portal beneficjenta załączniki dotyczące oświadczeń współmałżonka i współwłaścicieli po wypełnieniu wniosku danymi pojawią się na końcu wniosku. Należy je uzupełnić o brakujące dane, wydrukować oraz podpisać przez wskazane w nich osoby i złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Jeżeli wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej (przez serwis gov.pl) wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny w formie interaktywnego PDF. Należy go uzupełnić o brakujące dane, wydrukować oraz podpisać i dołączyć do wniosku w formie skanów lub uzupełniony PDF podpisać podpisem kwalifikowanym i załączyć do wniosku.

  1. A co jeśli ktoś nie wnioskował a chce zmienić źródło ogrzewania, a w polu B.1.14 zaznaczy TAK to nie będzie mógł wnioskować o zmianę kotła? Pierwszy raz będzie składał wniosek?

Jeżeli uzyskano dotację w ramach wcześniejszej wersji programu, oznacza to, że źródło ciepła zostało już wymienione lub w budynku zainstalowane jest źródło ciepła spełniające wymagania programu. W związku z tym po zaznaczeniu pola B.1.14, nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła.

  1. Jak wypełnić sekcję z dochodami, w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł np. działalność rolnicza, umowa o pracę. Czy należy podać zsumowaną wartość czy dochody trzeba będzie rozdzielić?

W przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł należy zaznaczyć i wypełnić pola w formularzu przypisane do danego rodzaju dochodu – dochody zostaną zsumowane. W przypadku uzyskiwania dochodów łącznie z umowy o pracę oraz działalności rolniczej należy zaznaczyć rodzaje dochodu określone w polach C.1.1 oraz C.1.12 oraz uzupełnić przypisane do nich pola. Łączny dochód uzyskany przez wnioskodawcę wylicza się na podstawie wprowadzonych danych w polu C.1.20.

  1. Czy wniosek będzie weryfikowany poprawnie mimo niewypełnienia wszystkich zgód? (tak było w pierwszej wersji wniosku)

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie (wersja 5.0) wyświetla dopasowany do informacji podawanych przez Wnioskodawcę zestaw oświadczeń wymaganych. Jeśli pole potwierdzające złożenie obowiązkowego w danej sytuacji oświadczenia nie zostanie zaznaczone:

Wniosek, który nie będzie poprawnie wypełniony lub nie zostaną do niego załączone wymagane oświadczenia (również zgody współwłaścicieli i współmałżonka) będzie nie kompletny, będzie wymagał korekty i uzupełnienia. Wnioskodawca zostanie wezwany przez wfośigw do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów lub wyjaśnień. Takie wezwanie może wydłużyć 30 dniowy termin rozpatrzenia wniosku o czas wykonania tych czynności.