Gminy

  1. Czy gmina będzie miała obowiązek udzielania pożyczek na warunkach określonych w pkt 9.3?

Gminy nie będą miały takiego obowiązku. Program przewiduje natomiast taką możliwość. Środki na udzielanie takich pożyczek pochodzić będą z pożyczek udzielanych gminom przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Czy najubożsi beneficjenci z grupy o podwyższonym poziomie dofinansowania mogą starać się o dodatkową pożyczkę z gminy?

Tak. W części 2) Programu Czyste Powietrze przewidziano możliwość uzyskania przez gminy pożyczki z przeznaczeniem jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów, którzy uprawnieni są do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Pożyczki dla Beneficjentów mogą być udzielane na warunkach nie mniej korzystnych niż te, na jakich gmina uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW.

Pożyczka dla gmin będzie udzielana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

  1. Czy beneficjent będzie miał możliwość skorzystania tylko z pożyczki obsługiwanej przez gminę?

Beneficjenci z grupy o podwyższonym poziomie dofinansowania będą mogli ubiegać się o:

Beneficjenci z grupy o podstawowym poziomie dofinansowania będą mogli ubiegać się o kredyt w banku biorącym udział w realizacji Programu.

  1. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z wydawaniem zaświadczeń przez Gminę uprawniających do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania. Kto będzie wydawał i na jakiej podstawie takie zaświadczenie?

Podstawa prawna do wydawania zaświadczeń przez gminy dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania znajdzie się w zmienionej ustawie Prawo ochrony środowiska. Zmiany legislacyjne są w trakcie. Przewidujemy, że zakończą się do września 2020 r.

Zaświadczenia te będą wydawane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która występuje o wydanie takiego zaświadczenia. Wójt, burmistrz, prezydent może upoważnić do wydawania zaświadczeń kierownika miejskiego/gminnego ośrodka pomocy społecznej bądź inne tego typu jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze organizacyjnej gmin.

  1. Czy uprawnienie gmin do wystawiania zaświadczeń o podwyższonym dofinansowaniu jest dobrowolne dla gmin czy narzucone odgórnie rozporządzeniem. Jeżeli decyduje tylko dobra wola gmin to jak można uzyskać podwyższone dofinansowania w przypadku gminy niewspółpracującej? Większość gmin w Polsce nie współpracuje z NFOŚiGW. Jednak PIT czy brak możliwości uzyskania podwyższonego dofinansowania?

Projektowane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące wydawania zaświadczeń przewidywać będą obowiązek wydania takiego zaświadczenia przez gminę – analogicznie jak wygląda to w przypadku zaświadczeń wydawanych w trybie Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

  1. Gdzie mogę sprawdzić, które gminy podpisały porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Lista gmin, które podpisały porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej opublikowana jest pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/lista-gmin-ktore-zawarly-porozumienia-w-sprawie-realizacji-programu-czyste-powietrze/

  1. W jaki sposób Gmina może otrzymać informację, że dany mieszkaniec otrzymał dotację z Programu Czyste Powietrze? Chodzi o uniknięcie podwójnego finansowania – np. z gminnego Programu oraz z Programu Czyste Powietrze.

Zmienione reguły finansowania w programie Czyste Powietrze umożliwiają współfinansowanie przez gminy i program Czyste Powietrze inwestycji w wymianę przestarzałych źródeł ciepła i ocieplanie domów. Program Czyste Powietrze przewiduje zatem możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie na warunkach opisanych w programie. Inwestor, który otrzymał dofinansowanie z programu gminnego będzie mógł ubiegać się o dotację również w nowej wersji Czystego Powietrza. Występując o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze każdy wnioskodawca musi złożyć stosowny zestaw oświadczeń, które pozwalają ustalić m.in. czy osoba taka korzystała z dotacji gminnych bądź też wsparcia z regionalnych programów operacyjnych. Rolą gmin będzie takie ukształtowanie postanowień swoich gminnych programów ograniczania niskiej emisji, aby na etapie rozpoznawania kierowanych do nich wniosków dokonać ustalenia, czy dany mieszkaniec otrzymał dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze od właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Czy planowane są dofinansowania do utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędach Gmin obsługujących program Czyste Powietrze?

Nie przewidujemy dofinansowania nowych stanowisk pracy w urzędach gmin obsługujących program Czyste Powietrze. Przewidujemy natomiast inny mechanizm pokrywania kosztów obsługi wnioskodawców obsługiwanych przez gminy. Przewidujemy – po dokonaniu stosownych zmian ustawowych przewidujących wydawanie przez JST (gmin) zaświadczeń uprawniających do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania – wprowadzenie mechanizmu odpłatności dla JST za pomoc we wdrażaniu programu. Mechanizm ten opierać będzie się na założeniu, że gmina otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 100 PLN za każdy wniosek o dofinansowanie złożony do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, załącznikiem do którego to wniosku będzie zaświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów dochodowych uprawniających do podwyższonego dofinansowania w Czystym Powietrzu.

  1. Czy Gmina otrzyma wynagrodzenie za analizę dochodu i wydawanie zaświadczeń?

Przewidujemy – po dokonaniu stosownych zmian ustawowych przewidujących wydawanie przez JST (gmin) zaświadczeń uprawniających do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania – wprowadzenie mechanizmu odpłatności dla JST za pomoc we wdrażaniu programu. Mechanizm ten opierać będzie się na założeniu, że gmina otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 100 PLN za każdy wniosek o dofinansowanie złożony do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, załącznikiem do którego to wniosku będzie zaświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów dochodowych uprawniających do podwyższonego dofinansowania w Czystym Powietrzu.

  1. Kto będzie wydawał zaświadczenia dla emerytów i rencistów ? Urzędy Gmin nie posiadają takich danych.

Zaświadczenia będzie wydawał wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Mogą oni również upoważnić do wydawania zaświadczeń wskazane przez siebie osoby np. kierownika miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń przewidują sposób zbierania i weryfikowania informacji o dochodach. W przypadku dochodów opodatkowanych organ wydający zaświadczenie otrzyma dostęp do danych urzędów skarbowych.