Klauzula informacyjna dla reprezentantów w tym pełnomocników podmiotu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.
Możecie się Państwo z nami skontaktować:
-listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
-za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl,
-telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 800.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:
-listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres  ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa,
-za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
-telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:
-udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z NFOŚiGW w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa: cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO[1]),
-podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych
Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
-prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
-prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
-Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Wymóg podania danych osobowych
Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu (osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy)

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.   
Możecie się Państwo z nami skontaktować:
-listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
-za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl,
-telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 800

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW, a podmiotem u którego Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują na innej podstawie niż umowę o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO[2]) polegający na możliwości bieżącego kontaktu za pośrednictwem Państwa osoby,
-podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń,
wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak przechowywanie umów, w których wskazani zostali Państwo jako osoby do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło danych i kategorie odnośnych danych osobowych
Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, lub z którym Państwo współpracują. Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych dotyczące Państwa osoby: dane identyfikujące Państwa osobę w organizacji (np. imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), służbowe dane kontaktowe (np. służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, w którym Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z NFOŚiGW.

Odbiorcy danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:
-mogą być udostępnione operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
-mogą być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo – finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
-mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Przysługujące prawa
Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
-prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
-prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
-Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

Scroll to Top