Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby Programu Czyste Powietrze z dnia 18.09.2020r.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s
w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”)
lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”),
w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się
o dofinansowanie.

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zwanej dalej „UoŚR”). Do  postępowania w  sprawie wydania  zaświadczenia:

 1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f UoŚR;
 2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2,    25  ust.  3  i  art.  29  UoŚR stosuje się odpowiednio.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia
  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .
 3. Gospodarstwo domowe tworzą:
 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
   od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia
   1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  • rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
  • gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa
   w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 3. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.
 4. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
 1. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
 3. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia (projekt tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji):

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła także w art. 411 ust. 10f POŚ możliwość udostępniania przez NFOŚiGW środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów
i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii,
lub tworzeniu warunków do tego wdrażania.

W związku z planowanym uruchomieniem Części 2 programu konieczne jest zacieśnienie współpracy między WFOŚiGW jako wdrażającymi program i gminami, które są niezbędnym ogniwem do tworzenia warunków tego wdrażania. Ogłoszenie w sprawie uruchomienia naboru dla Części 2 programu zostanie opublikowane na stronach internetowych WFOŚiGW. W najbliższym czasie gminy zostaną zaproszone do sformalizowania tej współpracy w postaci porozumienia. Te gminy, które już zawarły porozumienia w sprawie realizacji programu będą mogły je aneksować w celu uaktualnienia treści.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła także w art. 411 ust. 10n  zapis, że do postępowań wszczętych na podstawie żądania zaświadczenia stosuje się zapisy m.in. art. 23 ust. 7 UoŚR. Oznacza to,
że realizacja zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem dochodu osoby ma odbywać się w systemie dziedzinowym do realizacji świadczeń rodzinnych, dla którego wymagania określa minister ds. rodziny.

 

NFOŚiGW przewiduje pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy, z którymi WFOŚiGW podpiszą porozumienie o współpracy, przy realizacji zadań w ramach programu. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminy będzie obejmowała koszty poniesione w związku z procesem wydawania wspomnianego wyżej zaświadczenia o dochodach oraz koszty związane z pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w przypadku złożenia takiego wniosku wraz z zaświadczeniem
do WFOŚiGW w ramach Części 2 programu. Warunkiem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę będzie zawarcie porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego realizacji programu. Treść porozumienia będzie dostępna dla gmin we właściwych WFOŚiGW.

Kontakt:

– w przypadku pytań dotyczących programu pod dedykowanym nr telefonu 22 340 40 90, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie (informacja o uruchomieniu zostanie do Państwa przekazana)

– do WFOŚiGW, z którymi jednostki będą mogły się skontaktować w celu rozpoczęcia rozmów dotyczących porozumień:

 

WFOŚiGW Numer telefonu do obsługi gmin
w sprawie porozumień
Białystok 85 749 94 92
Gdańsk 58 743 18 95
500 767 661
Katowice 601 547 367
Kielce 41 234 50 65
Kraków 785851685
785 855 931
Lublin 81 561 21 73
Łódź 42 663 41 49
Olsztyn 89 522 02 30
Opole 77 44 780 16
Poznań 61 845 62 44
887 447 749
Rzeszów 17 853 63 61 w. 119
Szczecin Szczecin 91 486 15 56 w. 153
Koszalin 573 183 621
Toruń 56 62 12 366
Warszawa 507 748 971
Wrocław 71 756 92 06
Zielona Góra 68 419 69 22