Komunikat dla gmin w związku z uruchomieniem drugiej części Programu Czyste Powietrze z dnia 22.10.2020r

W nawiązaniu do komunikatu przekazanego Państwu w dniu 18.09.2020 r. uprzejmie informujemy,
że w dniu 19.10.2020 r. została uruchomiona infolinia dedykowana dla gmin, gdzie pod nr telefonu
22 340 40 90 można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0.

Ponadto, informuję że w dniu 21.10.2020 r. rozpoczą się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania
w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r.
poz. 1713).

Po uruchomieniu naboru wniosków w ramach drugiej części programu wszystkie gminy zostaną zaproszone do współpracy przy realizacji programu i zawierania w tym celu Porozumień z wfośigw. Jeżeli zostanie zawarte Porozumienie, wfośigw ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę w ten sposób, że:

Gmina otrzyma środki finansowe za wydane zaświadczenie tylko wtedy, kiedy będzie ono wydane przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego.

Uwaga! Gmina na potrzeby rozliczeń, o których mowa powyżej powinna nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o dofinansowanie w ramach części drugiej programu unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.