15 filarów Programu Czyste Powietrze

Aby plan Czystego Powietrza wszedł w życie, przygotowaliśmy szereg działań, które zrealizują ten cel.

01

Wymagania jakościowe dla kotłów na paliwa stałe

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 1 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie zawierające przepisy z wymaganiami dla kotłów na paliwa stałe.

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, aby w wyniku doświadczeń z pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów dodatkowo uszczelnić system kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem wymagań oraz obrotem kotłami na paliwa stałe.

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
02

Normy jakościowe dla paliw stałych

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 12 września 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • 27 września 2018 r. podpisane zostały przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy w sprawie:
  • wymagań jakościowych dla paliw stałych
  • sposobu pobierania próbek paliw stałych
  • metod badania jakości paliw stałych

  Resort odpowiedzialny:
  Ministerstwo Energii
03

Kontrola i dokumentacja jakości spalin samochodowych

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji współpracuje z Komendą Główną Policji w zakresie prowadzenia badań spalin w trakcie kontroli drogowej. Do końca 2017 r. w ramach akcji „SMOG” przeprowadzono 118 236 kontroli pojazdów oraz zatrzymano 1 542 dowodów rejestracyjnych.
<br/ >PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych.
  • Instytutowi Transportu Samochodowego opracował raport zawierający propozycję procedury dla stacji kontroli pojazdów wykrywającej usunięcie z pojazdu filtra cząstek stałych (DPF) oraz zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (resort wiodący)
04

Antysmogowa taryfa za pobór energii elektrycznej

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 29 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
 • Rozporządzenie wprowadziło dedykowaną antysmogową taryfy G12as, która ma zachęcać do ogrzewania domów energią elektryczną.

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Energii (resort wiodący)
05

Tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego ograniczenia ruchu samochodów

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Wprowadzająca możliwość tworzenia stref czystego transportu przez gminy, 28 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy wprowadzająca możliwość pobierania opłat za wjazd do strefy czystego transportu.
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska (resort wiodący)
06

Mechanizmy zachęt dla transportu niskoemisyjnego

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  • Ustawa przewiduje zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, hybrydowe i pojazdy napędzane wodorem
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Energii (resort wiodący)
07

Plan ochrony grup wrażliwych przed ubóstwem energetycznym

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • W dniu 22 lutego 2018 r. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki ogłosił inicjatywę STOP SMOG – jest to pilotażowy program wsparcia gospodarstw domowych ubogich energetycznie zamieszkujących domy jednorodzinne, położone w szczególności na terenie 33 polskich miast z listy WHO
 • W ramach realizacji tej inicjatywy w MPiT opracowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wprowadza mechanizm finansowania termomodernizacji budynków i wymiany przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania pokrywany w 100% ze środków publicznych
 • 26 czerwca 2017 r. powołano Zespół do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
08

Więcej stacji pomiarowych państwowego monitoringu powietrza

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 26 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę – Prawo ochrony środowiska. Wprowadzono zmiany mające na celu podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi
 • 26 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza wprowadzające obowiązek informowania o przekroczeniach norm jakości powietrza również w dni wolne od pracy
PRACE PLANOWANE
 • 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóre inne ustawy
 • Do roku 2020 GIOŚ planuje zakup 426 sztuk urządzeń do monitorowania jakości powietrza
 • W NFOŚiGW we współpracy z GIOŚ przygotowywany jest program pn. „Jakość powietrza wokół nas”, którego celem jest rozwój lokalnych pomiarów jakości powietrza
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska
09

Kampania edukacyjna

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Zarówno Ministerstwa jak i inne jednostki budżetowe prowadzą szereg działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze czystego powietrza. Do najważniejszych należy zaliczyć:
  1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy -– przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii „Stop Smog” (realizowana na dedykowanym profilu FB oraz Youtube, w prasie, radio specjalne eventy lenerowe)
  2. Minister Zdrowia – przygotowanie i prowadzenie kampanii pt. „Czas na czyste powietrze” skierowanej do lekarzy, dziennikarzy, liderów NGO, urzędników, strażaków, nauczycieli.
  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej -– przygotowanie i włączenie treści dotyczących edukacji ekologicznej w podstawie programowej niektórych przedmiotów, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, udział szkół w programie GLOBE, kampania edukacyjna „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”.

PRACE PLANOWANE
 • Planowane jest również przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej (TV, prasa, radio, Internet oraz działania PR).

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Środowiska (resort wiodący)
10

Pracownicy
socjalni dla poprawy efektywności energetycznej

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • MRPiPS przekazało do Wojewodów informację o włączeniu kadry pomocy społecznej do działań związanych z Programem „Czyste Powietrze”.
 • W ramach realizowanego przez NFOŚiGW projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE” realizowane są szkolenia dla pracowników socjalnych MOPS z zakresu efektywnego wykorzystania energii, możliwości pozyskania środków na wymianę nieefektywnych, zagrażających środowisku źródeł spalania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Środowiska przygotowały i przekazały materiały informacyjne dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS)

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (resort wiodący)
11

Priorytetyzacja środków NFOŚiGW

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Finansowanie działań w zakresie ochrony powietrza jest priorytetem NFOŚiGW i odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz programów własnych NFOŚiGW
 • W ramach rządowego programu Czyste Powietrze NFOŚiGW na wniosek Ministra Środowiska opracował program Ciepły dom, którego celem jest finansowe wsparcie likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych.

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Środowiska
12

Wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych przez NCBiR

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi 5 projektów dotyczących bezemisyjnego transportu tj.:
  • Bezemisyjny Transport Publiczny (autobusy)
  • Bezemisyjny Transport Publiczny (infrastruktura sieciowa)
  • Bezemisyjny samochód dostawczy do 3.5t
  • Grand Challenge dla pojazdów autonomicznych
  • Bezemisyjny Carsharing
 • Powyższe projekty stanowią 5 spośród 24 projektów flagowego Programu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju pn. „Program Elektromobilności”.

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13

Kliny napowietrzające miasta

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace przygotowawcze do opracowania reformy prawa budowlanego.
 • Wskazówki odnośnie kształtu reformy opracowuje specjalnie powołany w tym celu zespół złożony ze specjalistów z różnych dziedzin urbanistyki.
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
14

Program „Czyste Powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 16 marca 2018 r. ustanowiono Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest koordynacja pracy w tym zakresie.
 • Dodanie do zadań Komitetu monitorowania realizacji rekomendacji „Czyste Powietrze”.
 • Rozszerzenie składu Komitetu poprzez dodanie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, informatyzacji, zabezpieczenia społecznego, rodziny, spraw wewnętrznych, środowiska.

Resort odpowiedzialny:
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
15

Więcej budynków mieszkalnych podpiętych do sieci ciepłowniczej

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace analityczne, których celem będzie opracowanie mechanizmu prawno-finansowego wspierającego podłączanie do sieci ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury (resort wiodący)