Ogólne

 1. W jaki sposób osoby starsze będą mogły składać wniosek? Co w przypadku braku możliwości złożenia wniosku tylko elektronicznie – czy dotychczasowa forma (elektronicznie przez Portal Beneficjenta + Poczta) nadal będzie możliwy?

Nadal będzie możliwe złożenie wniosku, wypełnionego w interaktywnym formularzu PDF, przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej każdego z 16 WFOŚiGW, oraz dostarczenie go do siedziby właściwego WFOŚiGW również za pośrednictwem poczty. Możliwe też będzie złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej.

 1. Czy skorzystanie z dotacji gminnej w kwocie niepokrywającej całości dotacji wyklucza uzyskanie dotacji z programu „Czyste Powietrze”? Na przykładzie: mieszkaniec otrzymał dotację z programu gminnego w kwocie odpowiadającej 20% całości poniesionych kosztów na wymianę systemu ogrzewania. Czy w ogóle nie może się starać o dotację z CzP? Co w przypadku gdy mieszkaniec otrzyma dofinansowanie z gminy po 30.04.2020? Czy może się również starać o dofinansowanie z CzP?

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowę na to dofinansowanie, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy, np. jeśli otrzymał dotację na zakup nowego kotła spełniającego wymagania Programu Czyste Powietrze, to już nie może ubiegać się o dotację na źródło ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze.
Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowę) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkową dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 1. Co w przypadku starych budynków, w przypadku, których mieszkaniec nie ma możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających oddanie do użytkowania? Np. budynki z lat 60-tych lub starsze?

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi wybrać przedział czasowy, w którym wystąpiono o zgodę na budowę/zgłoszono budowę dla budynku, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Jeśli Wnioskodawca nie ma takiej informacji w przypadku starszych budynków, to we wniosku powinien wybrać przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjny rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 1. Co oznacza, że wsparciu będą podlegać inwestycje zakończone? Czy inwestycje muszą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku, a zakończone po jego złożeniu? Czy może inwestycja musi być zakończona przed złożeniem wniosku, a po jego złożeniu będzie podlegała dotacji?

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r. a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Na stronie NFOŚiGW czytamy, że „będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.”. Czy mieszkańcy, którzy rozpoczęli i zakończyli inwestycję w kwietniu 2020 r. (np. montaż instalacji PV), będą mogli skorzystać z refundacji poniesionych wydatków w nowej edycji Czystego Powietrza, tym bardziej, że program miał pierwotnie wejść w życie końcem marca 2020 r. i można było zrozumieć, że 6 miesięcy będzie liczone właśnie od tej daty wstecz?

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona jest w Programie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

W związku z powyższym, w ramach naboru od 15.05.2020r. nie można zakwalifikować do dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych w kwietniu 2020 r.

Zapis dotyczący kwalifikowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, był opublikowany już w marcu w pierwszej wersji Programu. Nie była tam wskazana data 15.05.2020 r., ponieważ w tamtym czasie nie była ona jeszcze znana.

W komunikacie z dnia 2 kwietnia 2020 r. NFOŚiGW wskazał wyjaśnienie przesunięcia terminu ogłoszenia naboru, cyt. W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) NFOŚiGW ogłosi termin naboru na nowych zasadach po Świętach Wielkiej Nocy.

Jeżeli chodzi o montaż instalacji PV to osoba, która wykonała taką inwestycję w kwietniu 2020 r. może złożyć wniosek do Programu Mój Prąd, w ramach którego możne przy spełnieniu jego warunków otrzymać 5 tys. zł dotacji na taką instalację. W tym Programie przyjmowane są wnioski na przedsięwzięcia zakończone.

 1. Czy osoba korzystająca z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 roku (poniosła wydatki po 15.11.2019) może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków poniesionych np. na termomodernizację? Jeśli tak, to jak przedstawić koszt kwalifikowany? Całość i korekta zeznania podatkowego, różnica między wydatkiem poniesionym a otrzymanym zwrotem?

W takim przypadku nie można złożyć wniosku o dofinansowanie ponieważ przedsięwzięcie zostało zakończone przez 15.05.2020. Wydatki na termomodernizację budynku poniesione w 2019 r. nie mogą być kwalifikowane w rozpoczynającym się naborze wniosków według nowej wersji Programu (od dnia 15.05.2020 r.). Dopiero od tej daty wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

 1. Czy dokumentacja wykonana i opłacona przed 15 maja 2020 r. będzie uwzględniona w kosztach kwalifikowanych?

Koszty poniesione przed 15 maja 2020 r. nie są kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane są do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

 1. Czy Beneficjent, który w poprzedniej wersji wykorzystał całą pulę środków (53 tys. zł, np. na wymianę systemu ogrzewania + ocieplenie ścian) będzie mógł skorzystać z tej wersji np. z dofinansowania kolektorów słonecznych?

W przypadku gdy wnioskodawca skorzystał z dofinansowania we wcześniejszych wersjach Programu obowiązujących przed wersją obowiązującą  od 15.05.2020 r., to na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) lub pkt. 9.2.2. poz. 2 Części 2 (po wejściu w życie Cz. 2) Programu, czyli zadania związane z:

 1. a) zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 2. b) zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 3. c) wykonaniem dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

ale na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją. W takim przypadku nie będzie mógł dofinansować kolektorów słonecznych, gdyż dofinansowanie do kolektorów można uzyskać tylko w sytuacji gdy w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie wymienia się źródło ciepła.

 1. Czy mogę inwestycję zrealizować etapami i kilka razy uzyskać dotację w ramach programu na ten sam budynek?

W nowej wersji Programu na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 1. Czy skorzystanie z Programu Czyste Powietrze na inwestycję połączoną z montażem instalacji fotowoltaicznej wyklucza skorzystanie z programu „Mój Prąd”?

Tak: uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Czyste Powietrze uniemożliwia Beneficjentowi ubieganie się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. Podobnie jest w przypadku gdy Wnioskodawca Programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programu „Mój Prąd”, to nie może uzyskać takiego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

 1. Czy można skorzystać z dofinansowania wymiany kotła i ocieplenia budynku istniejącego (części parterowej), który obecnie będzie nadbudowywany? (jest pozwolenie na budowę z 2019 r.)

Zgodnie z zapisami Programu, kwalifikowane są wydatki poniesione w budynkach istniejących oddanych do użytkowania (niezależnie czy jest to podpiwniczenie, parter czy piętro budynku jednorodzinnego). Program nie dofinansowuje zadań termomodernizacyjnych i instalacyjnych dla rozbudowywanych, przebudowywanych części budynku, dla których projekt budowlany musi uwzględniać już wykonanie np. ocieplenia przegród budowlanych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach Prawa budowlanego. Zatem dofinansowanie można uzyskać ale jedynie na prace w części już istniejącej.

 1. Zwrot środków oparty na refundacji, czyli po poniesieniu kosztów inwestycyjnych przez ostatecznego beneficjenta, niejednokrotnie stanowi barierę nie do pokonania dla mniej zamożnych mieszkańców, a to właśnie oni generują największą emisję zanieczyszczeń eksploatując kopciuchy, które w trybie pilnym należy wymienić. Czy program Czyste Powietrze dopuści możliwość wspomożenia ubogich mieszkańców poprzez rozliczenie kosztów przed terminem zapłaty za fakturę i bezpośrednio na konto firmy wykonawczej, z pominięciem zasad refundacji?

Oczywiście, przewidziana jest taka możliwość. Kwota dotacji może zostać przelana bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców lub sprzedawców, wskazane w dokumentach załączonych do wniosku o płatność. Dotacja ma być wypłacona w ciągu 30 dni od dnia złożenia poprawnych i kompletnych dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub w części.

 1. Czy można będzie uzyskać dofinansowanie na budynki w budowie?

Nie, dofinansowanie budynków w budowie było przewidziane tylko w początkowej fazie wdrażania Programu. W wersji Programu obowiązującej od 15.05.2020 r. nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych. Budynek w budowie nie spełnia definicji budynku mieszkalnego wskazanej w Programie Czyste Powietrze, ponieważ dopóki nie zostanie oddany do użytkowania nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Rodzaje przedsięwzięć, w skład których wchodzą poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych, z których wynikają maksymalne kwoty dotacji ustalone dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego nie mogą dotyczyć budynku w budowie. Aby dotacja mogła być przyznana koszt kwalifikowany, na podstawie którego jest wyliczana musi być poniesiony w budynku istniejącym. Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu, budowy do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ. Koszty przedsięwzięcia poniesione w budynku w trakcie budowy, nie mogą być zakwalifikowane w Programie Czyste Powietrze.

 1. Czy dofinansowanie w dalszym ciągu będzie obejmować tylko budynki jednorodzinne, czy także lokale w budynkach wielorodzinnych?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dofinansowane mogą też być lokale mieszkalne wydzielone w tych budynkach. Nie przewidziano finansowania budynków wielorodzinnych czy lokali mieszkalnych w takich budynkach, ze względu na odmienną specyfikę tych budynków. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 1. Czy można starać się o transze i rozliczać inwestycję w częściach. Po jakim czasie zostają wypłacane środki po rozliczeniu etapu/inwestycji?

Tak, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach. WFOŚiGW dokona wypłaty środków, w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami.

 1. Definicja gospodarstwa wieloosobowego – czy to jak do tej pory zespół osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie?

Nabór wniosków od 15 maja 2020 r. prowadzony jest na podstawie zmienionego Programu i obecnie dotyczy jedynie wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. We wniosku należy wykazać wyłącznie dochód wnioskodawcy.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy z podziałem na gospodarstwo jednoosobowe lub wieloosobowe będzie natomiast brany pod uwagę jedynie w ramach oceny czy wnioskodawca spełnia wymagania aby otrzymać podwyższone dofinansowanie, a więc czy mieści się w katalogu Beneficjentów dla Części 2) Programu. Dochód ten  będzie ustalany na podstawie zaświadczenia wydawanego osobie, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do wojewódzkiego funduszu  przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 

 1. Czy wykluczone jest podzielenie dotacji na 2 wnioski – np. pierwszy wniosek dotyczy wymiany ogrzewania, a drugi wniosek na zasadzie pkt 9.2.2.3 (bez wymiany źródła ciepła)?

Zgodnie z nowym zmienionym Programem Czyste Powietrze na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu. Zatem dotacji nie można dzielić na dwa wnioski. Należy również pamiętać, że:

Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny we wcześniejszych edycjach Programu, Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie  dotyczącym ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub dokumentacji -pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) Programu (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).

 1. Czy wnioskodawcą będzie mogła być osoba, która jest spadkobiercą po zmarłym właścicielu, jeżeli prowadzone jest postępowanie spadkowe, spadkobierca posiada akt dziedziczenia, a pozostali współspadkobiercy wyrażają zgodę jednemu z nich na realizację inwestycji?

W pytaniu jest mowa o akcie dziedziczenia – nie jest jasne o jaki dokument chodzi: czy np. testament czy sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

W indywidualnej sprawie WFOŚiGW będzie wskazywał jakie dokumenty w takim przypadku należy złożyć zależnie od danego stanu faktycznego. Nie wskazujemy przykładowych dokumentów w dokumentach naboru.

Wnioskodawcą lub osobą „podtrzymującą” wniosek zmarłego wnioskodawcy może być spadkobierca posiadający zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia  sporządzony przez notariusza albo wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli z tego dokumentu wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wnioskujący o dotację/podtrzymujący wniosek zmarłego dołącza do wniosku/oświadczenia o przystąpieniu – oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o dotację dotyczącego danego budynku lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w Programie, jeśli pozostali współspadkobiercy wyrażają zgodę na realizację inwestycji.

 1. Co w przypadku, gdy w księdze wieczystej widnieje adnotacja o nieruchomości „pastwisko” a od lat 80′ znajduje się na nim budynek? Konieczne jest uzupełnianie poprzez wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie o nadaniu numeru dla budynku znajdującego się na tej działce?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku należy podać numer księgi wieczystej dla budynku lub nieruchomości gruntowej, celem weryfikacji w elektronicznym rejestrze KW.  Jeśli nie ma KW dla budynku lub nieruchomości gruntowej do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku.

Mogą to być różne dokumenty: np. prawomocne orzeczenie sądowe, akt notarialny stanowiący umowę ustanowienia lub przeniesienia praw do nieruchomości, ostateczna decyzja administracyjna jako akt własności wydawany na podstawie przepisów w poprzednim ustroju. Dlatego też nie przesądzono jakie to dokumenty i decyzję pozostawiono WFOŚiGW.

 1. Co w przypadku, gdy mamy następującą sytuację: dom podzielony w księdze wieczystej na 2 części. Budynek ma wspólne wejście. Jedna część (mniejsza) jest jednego właściciela, a druga część jest podzielona na 2 lokale mieszkalne (właściciel jeden, 2 lokale w których mieszkają 2 osobne rodziny). Czy w takim przypadku budynek traktujemy jak: jedna połowa – osobny budynek i druga połowa – budynek dwulokalowy czy jako budynek 3-lokalowy i dotacja nie przysługuje?

W ramach Programu dofinansowaniem są objęte budynki mieszkalne jednorodzinne lub wydzielone w tych budynkach lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Odnośnie części budynku podzielonego na lokale, jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie osobno na każdy z tych lokali tylko wówczas, jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające, że  budynek stanowi budynek jednorodzinny a wydzielone w nim lokale mieszkalne mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Odnośnie mniejszej części budynku, która pozostała po podziale domu jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie tylko wówczas, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że budynek stanowi budynek jednorodzinny.

Jeżeli się okaże, że budynek nie ma statusu budynku mieszkalnego, albo jest budynkiem mieszkalnym ale wielorodzinnym dofinansowanie nie przysługuje.

 1. Jakie zmiany w prawie są konieczne do uruchomienia podwyższonego dofinansowania?

Niezbędne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających wydanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zaświadczenia o dochodzie uprawniającym wnioskodawców do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 1. Co jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona sezonowo, np. przez pół roku?

W obecnej wersji wniosku o dofinansowanie jest możliwość uwzględnienia takiej sytuacji.

W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane będzie wnioskowane przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość wnioskowanej dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie o procent powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego. Powierzchnia ta wyliczana jest jako iloczyn powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczby miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podzielonej na 12.

 1. Czy oświadczenia współwłaściciela budynku muszą być w formie notarialnej?

Nie ma takiego wymogu. Oświadczenia współwłaścicieli muszą być przez nich podpisane własnoręcznie.

 1. Czy można złożyć wniosek wyłącznie w formie papierowej bez zakładania konta na Portalu Beneficjenta? Nie ukrywam, że starsze osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mają z tym problem.

Tak, jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie elektronicznie, może złożyć go wyłącznie w wersji papierowej. Jednak zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 1. Czy wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy?

Tak, w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie należy go podać w polu A.3.1. Jest to pole wymagane

 1. W jaki sposób można ustanowić pełnomocnictwo?

Obecna wersja dokumentów naboru nie przewiduje składania Wniosku o dofinansowanie przez pełnomocnika. Wnioskodawca sam powinien podpisać wniosek o dofinansowanie, który jednocześnie staje się  umową o dofinansowanie po zaakceptowaniu go przez wfośigw.

 1. Co w przypadku, gdy instalator zezłomuje kocioł w imieniu właściciela?

Pytanie dotyczy tych przestarzałych źródeł ciepła, które mogą  być zezłomowane. Zazwyczaj potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku jest w takim przypadku imienny (wystawiony na Beneficjenta) dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali. Zwykle jednak jest on wypełniany na podstawie danych osoby, która fizycznie dostarcza go do punktu zbiórki odpadów – w tym przypadku byłyby to dane instalatora, a nie Beneficjenta.

W opisanej sytuacji wymaganym w ramach rozliczenia potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytkowania może być kopia wspomnianego dokumentu z załączonym dodatkowo oświadczeniem instalatora, że dokument zezłomowania dotyczy kotła przekazanego w imieniu Beneficjenta.

 1. Czy będzie możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy firmą świadczącą usługi w zakresie obsługi Programu Czyste Powietrze z NFOŚiGW i te firmy będą mogły składać wnioski w imieniu beneficjenta, tak jak to ma miejsce w programie „Mój Prąd”?

Obecnie nie ma takiej możliwości. Trwają prace nad poszerzeniem dystrybucji programu za pośrednictwem sektora bankowego, będzie również zacieśniana współpraca przy realizacji Programu z gminami. Nie wyklucza się w kolejnych etapach realizacji Programu wprowadzenia możliwości zawierania porozumień o współpracy z prywatnymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące obsługi programu i jego uczestników. NFOŚiGW na początku 2020r. przeprowadził pilotaż dotyczący działań informacyjno-doradczych mających na celu pozyskanie dodatkowych wnioskodawców w ramach Programu na terenie dwóch gmin w Polsce, w ramach realizacji tego zadania podjął współpracę z firmą świadczącą usługi doradcze i posiadającą doświadczenie w obsłudze Programu.

 1. Czy po uzyskaniu dofinansowania możliwe jest rozszerzenie zakresu termomodernizacji? Np. złożono wniosek na docieplenie ścian, a wnioskodawca chciałby jeszcze ocieplić strop, czy konieczne jest złożenie odrębnego wniosku na ten cel ?

Zgodnie z Regulaminem  Programu Priorytetowego Czyste Powietrze możliwe jest złożenie przez Wnioskodawcę jednokrotnej korekty wniosku o dofinansowanie, która może obejmować także zmiany w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia również jego rozszerzenie. Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania wfośigw – zmiany danych zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie. Informacja o zmianie danych złożonych we wniosku odbywa się w ten sam sposób jak złożenie wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku, należy w formularzu wniosku o dofinansowanie zaznaczyć pole „Korekta wniosku”. W ramach korekty wniosku nie można dokonać zmiany budynku/lokalu mieszkalnego, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie. Jeśli zmiana zakresu przedsięwzięcia nastąpi po zawarciu umowy, należy wystąpić do wfośigw o zgodę na zmiany umowy.

 1. Na jaki zakres wsparcia może liczyć budynek wybudowany po 2013 r.?

W budynku, dla którego wystąpiono o zgodę na budowę/dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r. możne zostać dofinansowanie przedsięwzięcie związane z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła spełniające warunki Programu, można to połączyć z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowany może też być montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W takich budynkach nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych taki jak ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

 1. Czy limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć obowiązują także dla odliczeń z tytułu ulgi termodernizacyjnej w przypadku równoczesnego stosowania?

Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą łączyć dotacje

w ramach programu Czyste Powietrze wraz z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ważne jest to, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze. Limity dotyczące dofinansowania w ramach programu oraz ulgi termomodernizacyjnej nie są takie same.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Poniżej link do tej strony: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych.

 1. Jakie są wymagane załączniki do wniosku o płatność?

Do wniosku o płatność konieczne jest załączenie kopii tych dokumentów, które potwierdzają poniesienie rozliczanych kosztów i dokumentują prawidłowość realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Programem. Lista obowiązkowych załączników jest zmienna i zależy od zakresu prac ujętych we wniosku o płatność. Zawsze wymagane są kopie dokumentów zakupu (faktury, rachunki imienne) wystawione imiennie na Beneficjenta, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz dowody całkowitego lub częściowego ich opłacenia.

Przewodnikiem dla Beneficjenta w określeniu, jakie dokumenty powinien przedstawić, jest stanowiąca część E wniosku o płatność sekcja WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU. Zawiera ona listę rodzajów przewidywanych załączników. Jednocześnie instrukcja wypełniania wniosku o płatność zawiera obszerne wyjaśnienie, w jakiej sytuacji dany rodzaj załącznika jest obowiązkowy.

Formularz wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są jako element dokumentacji wdrożeniowej Programu na stronach internetowych wfośigw w Portalach Beneficjenta.

 1. W pierwszej części prezentacji mówiliście Państwo o zniesieniu pojęcia „kosztów kwalifikowanych”; przy wypełnianiu wniosków pojawia się cała lista kosztów kwalifikowanych.

Pojęcie kosztów kwalifikowanych stosowane jest w Programie i oznacza katalog kosztów, które mogą podlegać dofinansowaniu. W obecnej wersji Programu zrezygnowaliśmy z limitu kosztów kwalifikowanych w wysokości 53 tys. zł, który obowiązywał w poprzednich wersjach Programu. Limit kosztów kwalifikowanych został zastąpiony limitem dotacji.

 1. Czy faktura VAT wystawiona przez instalatora na kompleksową dostawę i wykonawstwo wymiany kotła i instalacji c.o. i c.w.u. jest wystarczającym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji?

Dokument zakupu powinien być uzupełniony na etapie rozliczania (składania wniosku o płatność) o dodatkowe dokumenty potwierdzające, że zadanie zostało wykonane w sposób wymagany warunkami Programu, np. protokół odbioru, kartę produktu, etc. Szczegółową informację o dokumentach wymaganych w celu rozliczenia zawiera INSTRUKCJA

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE, dostępna na stronach internetowych wfośigw w Portalach Beneficjenta.

 1. Co jeśli przedsięwzięcie zostało zakończone po 15 maja 2020 r., a wniosek zostanie złożony po zakończeniu inwestycji (wymiana kotła + termomodernizacja) np. w grudniu 2020 r. Wszystkie faktury będą z datą przed grudniem 2020 r.

W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
Przykładowo, jeśli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte 15 maja 2020 r., a zostanie zakończone 30 czerwca 2020 r., to, żeby wszystkie koszty były kwalifikowane, wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prac, w tym przypadku do 15 listopada 2020 r. Jeśli wniosek zostałby złożony w grudniu 2020 r. to zakwalifikowane do dofinansowania zostałyby tylko te koszty, które zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 1. Czy beneficjent mieszkający w chwili obecnej za granicą, a posiadający budynek w Polsce może starać się o dotację?

Tak. Właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Polsce może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, pod warunkiem, że jego dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Jeżeli Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i jest zobowiązany do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce we wniosku o dofinansowanie wskazuje dochód roczny wynikający z ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Należy wpisać we wniosku kwotę z pola PIT „Podstawa obliczenia podatku”.

Natomiast Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie rozliczający się w Polsce, dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W  pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju. Wysokość dochodu rocznego ustala się zgodnie z przepisami art.3 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych w części odnoszącej się do dochodów z zagranicy. Wykaz dochodów został zamieszczony w  załączniku nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy jeśli chodzi o łączenie dotacji z Programu Czyste Powietrze z gminnymi programami to dotyczy to również programów RPO? Zakładam, że wtedy nie będzie można łączyć dofinansowania z odliczeniem w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Możliwe jest łączenie dofinansowania przedsięwzięcia z dofinansowaniem otrzymanym z RPO, o ile wnioskodawca otrzymał to dofinansowanie po 30 kwietnia 2020 r. Przy odliczeniach wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie uwzględnia się dofinansowania otrzymanego w formie dotacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej podane zostały na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych

 1. Czy istnieje ogólnodostępna baza urządzeń możliwych do zastosowania w Programie Czyste Powietrze?

Na stronie internetowej  https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl dedykowanej Programowi Czyste Powietrze, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze obowiązującą od 15.05.2020 r. W najbliższym czasie lista zostanie rozbudowana o inne urządzenia, a także materiały kwalifikowane w ramach Programu. Docelowo w Programie Czyste Powietrze będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

 1. Czy twórcy Programu dopuszczają interpolację?

W Programie Czyste Powietrze uznawane są certyfikaty/świadectwa wystawione dla typoszeregu danego rodzaju kotła na paliwo stałe. Na podstawie opinii Komisji Europejskiej każdy nowy kocioł mieszczący się w danym typoszeregu nie wymaga dodatkowych badań. Wyniki dla tego typu kotła są odpowiednio interpolowane, a informacja, że przedstawiony kocioł  należy do danego typoszeregu powinna być zawarta w dokumencie przedstawionym przez producenta. Deklaracja traci swoją ważność, jeżeli w kotłach wprowadzono zmiany, zostały przebudowane bez zgody producenta lub są użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.

40. Czy po wypłacie dotacji możliwa jest jeszcze zmiana umowy, w tym rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia?

W obecnej wersji Programu dopuszczono możliwość rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach trzech wniosków o płatność. Po rozliczeniu przez wfośigw ostatniego wniosku o płatność, czyli po dokonaniu wypłaty środków, nie ma możliwości zmiany umowy co do zakresu rzeczowego. Ostatni wniosek o płatność uznaje się za kończący przedsięwzięcie. Zmiana umowy co do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia jest możliwa do momentu rozliczenia ostatniego wniosku o płatność.