Terminy/daty

  1. Jaki będzie czas na rozpatrzenie wniosku?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego WFOŚiGW.

– Możliwa jest jednokrotna korekta/uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW – 30 dniowy termin na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW może więc ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie czynności z tym związanych. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę/uzupełnienie wniosku.

– Dopuszcza się także jednokrotną korektę wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy bez wezwania przez WFOŚiGW. Złożenie takiej korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni, liczone od daty jej złożenia.

  1. W jakim terminie będzie następowała wypłata środków po złożeniu wniosku o rozliczenie?

WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów przez Beneficjenta, termin wypłaty kwoty dotacji, liczony jest od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez WFOŚiGW dokumentów.

  1. Czy wiadomo kiedy wnioski interaktywne pojawią się na stronach WFOŚiGW?

Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych zasadach rozpocznie się 15 maja br. Od tego dnia w Portalu Beneficjenta na stronach internetowych WFOŚiGW, będą zamieszczone interaktywne formularze wniosku o dofinansowanie.

  1. Od jakiej daty liczy się okres trwałości 5 lat?

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

  1. Jaki będzie okres weryfikacji wniosku w gminie, gdy całkowity okres został skrócony do 30 dni?

Proces rozpatrywania wniosku, który kończy się decyzją w przedmiocie dofinansowania należy do wyłącznej kompetencji właściwego WFOŚiGW. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków właściwy WFOŚiGW powinien rozpatrzeć wniosek o dofinansowanie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do właściwego WFOŚiGW. Porozumienie zawarte pomiędzy właściwym WFOŚiGW a daną gminą, która włączyła się w proces obsługi wnioskodawców Programu Czyste Powietrze powinno nakładać na gminę obowiązek przekazania wniosku do WFOŚiGW niezwłoczne, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, a okres ten nie będzie wliczany do okresu rozpatrywania tego wniosku.

  1. Termin 30 dni jest określony od wpływu wniosku do gminy czy do WFOŚiGW?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie;.

  1. Termin 30 dni to dni robocze czy kalendarzowe?

Termin 30 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie określony jest w dniach kalendarzowych.