STOP SMOG

Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Dla kogo?

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Na co?

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ile?

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

W związku z przyjęciem wzoru porozumienia dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych z dniem 3 listopada 2021 r. zmienione zostało ogłoszenie i regulamin naboru programu „Stop Smog” w zakresie dotyczącym wniosków związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, a także uaktualniono wzór wniosku dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych oraz zamieszczono wzór porozumienia dla ww. wnioskodawców. Obecnie obowiązujące dokumenty – ogłoszenie o naborze, regulamin naboru wniosków a także dokumenty dla związków i powiatów – znajdują się poniżej.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin

Karta oceny wniosku

Rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych

Katalog kosztów kwalifikowanych

Dla gminy

Wzór wniosku

Załączniki do porozumienia

Instrukcja wypełniania wniosku

Projekt porozumienia

Dla związków międzygminnych, powiatów, związków metropolitalnych

Wzór wniosku

Załączniki do porozumienia

Projekt porozumienia

Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegóły projektu

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Cel programu

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • Termomodernizacji
 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia

 • Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy
 • Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Forma wsparcia: 

 • dotacja

Wnioskodawca: 

 • Gmina
 • Powiat
 • Związek międzygminny
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Wysokość dofinansowania:

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.)

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl

Scroll to Top