STOP SMOG

Informacje o projekcie

1

Dla kogo?

Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

2

Zakres wsparcia

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

3

Kwota dofinansowania

ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70 % kosztów realizacji porozumienia

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu STOP SMOG. Tym samym NFOŚiGW będzie kontynuował współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych Porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Już w marcu br. NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG

Szczegóły projektu

Dla Gmin – Program STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Program wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.

Zakres Programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

  • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacji
  • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia :

-do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

– do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim

Wysokość dofinansowania:

-dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,

-dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania,

– średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127)
  2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 2440)
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizacje przedsięwzięcia niskoemisyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2447)

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl