Inwestycje KPO, w których uczestniczymy

Ciąg znaków zawiera następujące logotypy: Krajowy Planu Odbudowy, flaga Polski i flaga Unii Europejskiej

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od grudnia 2022 r. współfinansowany jest ze środków udostępnionych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na prefinansowanie inwestycji zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Łączna kwota przekazana dotychczas przez PFR na ten cel wynosi ponad 4 208 mln zł.

Dodatkowe informacje o prefinansowaniu można znaleźć na stronie KPO: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/finansowanie-kpo

NFOŚiGW bierze udział w realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jako ostateczny odbiorca wsparcia.

Nazwa inwestycji

B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Nazywa przedsięwzięcia

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”

Cel inwestycji

Zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie gospodarstwa domowe wywierają na środowisko poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii.

Krótka charakterystyka celu inwestycji

W ramach inwestycji realizowany jest program priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany do osób fizycznych. Program związany jest z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, jak również poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Korzyści z inwestycji:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • Niższe rachunki za energię elektryczną oraz ciepło,
  • Upowszechnianie źródeł OZE,
  • Czystsze powietrze,
  • Poprawa zdrowia publicznego.

Ostateczny odbiorca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pula środków

Limit środków na realizację inwestycji wynosi: 3,1 mld EURO

Kwalifikowalność wydatków

od 01.02.2020 r. do 31.08.2026 r.

W ramach inwestycji, koszty kwalifikowane obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – wydatki na realizację wypłat dofinansowania dla osób fizycznych na wymianę źródła ciepła i termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach naboru ciągłego rozpoczętego od 15.05.2020 r., jak również koszty na zarządzanie programem na poziomie NFOŚiGW oraz wfośigw. Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w:

  • Załączniku nr 2 dla części 1) programu,
  • Załączniku nr 2a dla części 2) programu,
  • Załączniku nr 2b dla części 3) programu.

Załączniki nr 2, 2a i 2b zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym w programie „Czyste Powietrze”.

Projekt w liczbach

Wskaźniki realizacji projektu:

  • Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 791 200 szt. do II kwartału 2026 r.
  • Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 584 800 szt. do II kwartału 2026 r.

Harmonogram

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 1 lutego 2020 r., zaś jego zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2026 r. Główne zadanie w ramach inwestycji, dotyczące dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzone jest od 15 maja 2020 r. – początek okresu kwalifikowalności inwestycji wykonywanych przez osoby fizyczne. Nabór wniosków w ramach programu realizowany jest w trybie ciągłym.

Strategia Promocji i Informacji KPO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako ostateczny odbiorca wsparcia, wraz z podmiotami współpracującymi, prowadzi dla przedsięwzięcia działania informacyjno‐promocyjne zgodne ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym załącznikiem do Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.

Informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla osób fizycznych

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Kompletna dokumentacja do naboru znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze oraz na stronach właściwych wfośigw.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:

Dodatkowo pytania i odpowiedzi dotyczące programu „Czyste Powietrze” można znaleźć w zakładce Pytania i odpowiedzi na stronie czystepowietrze.gov.pl.