Ulga termomodernizacyjna

Ulgę można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze”! Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Ile?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

  • Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku, o której mowa w art.30c ustawy (na podstawie art. 26h tej ustawy),
  • Podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (na podstawie art. 11 ust.1 tej ustawy).

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze” określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023r. poz. 273).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w programie „Czyste Powietrze” i ulgi termomodernizacyjnej:

  • Odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana,
  • W przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi uwzględnić ten zwrot w rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej przez doliczenie do dochodu (odpowiednio przychodu) kwot uprzednio odliczonych od dochodu (odpowiednio przychodu), albo złożenie korekty uprzednio złożonego zeznania, w którym beneficjent zastosował ulgę termomodernizacyjną.

Beneficjenci łączący dotację z ulgą powinni pamiętać, że:

Program „Czyste Powietrze” Ulga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele budynków/lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdyPrzysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieliW ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu
Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na beneficjenta rachunki imienneW celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT
Wydatki mogą być ponoszone: w ramach części 1) i części 2) programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie   w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach części 2) w ramach części 3) programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Szczegółowe informacje na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku łączenia jej z dotacją, zawarte są w objaśnieniach podatkowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na prowadzonych przez nie stronach serwisu internetowego https://www.gov.pl.

Ulga nie jest rozliczana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podatnik, powinien sam określić wartość ulgi w deklaracji podatkowej, którą ma obowiązek złożyć stosownie do przepisów podatkowych.