Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Mając na względzie przejrzystość procesów przetwarzania realizowanych w NFOŚiGW przedstawiamy obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest NFOŚiGW z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02–673 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

NFOŚiGW jest państwową osobą prawną realizującą misję: „Skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działań służących absorpcji środków krajowych i zagranicznych obsługiwanych przez Narodowy Fundusz” i w związku z tym przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód, do czasu wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Rejestrowanie rozmów infolinii NFOŚiGW w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z interesantami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez nich dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy;

Art. 6 ust. 1 lit. a), lit. f) RODO;

Nagrywanie rozmowy jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez interesantów dobrowolną zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych obsługujących infolinię, będących pracownikami NFOŚiGW odbywa się zgodnie z art. 22¹a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na podstawie ich zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Okres przechowywania danych wynosi do 90 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia, zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością NFOŚiGW będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom współpracującym z NFOŚiGW w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z NFOŚiGW i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez NFOŚiGW przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.

Ponadto, osobie, której dane są przetwarzane przez NFOŚiGW, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/526/2464.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12–23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Czy musi Pani/Pan podawać NFOŚiGW swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do otrzymania informacji oraz wywiązania się przez NFOŚiGW z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z czatu NFOŚiGW musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez NFOŚiGW danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby kontaktujące się z nami.