„Stop Smog”

Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”.

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Dla kogo?

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Na co?

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ile?

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Szczegóły programu

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Cel programu

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizacji,
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia

 • Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.
 • Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

Forma wsparcia

Dotacja.

Wnioskodawca

 • Gmina,
 • Powiat,
 • Związek międzygminny,
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.).

Zapraszamy do kontaktu.

E‑mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl

Materiały do pobrania

Dla gminy

Dla związków międzygminnych, powiatów, związków metropolitalnych

Materiały promocyjne

Poniższe materiały objęte są licencją Creative Commons Creative Commons.

 • Logo (PDF),
 • Logo (EPS/ZIP),
 • Logo (AI/ZIP),
 • Księga znaku (PDF),
 • Ulotka informacje o programie „Stop Smog” dla gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków metropolitalnych. (Ze względu na użyty kolor zieleni na ulotce, sugerujemy jej druk w drukarni offsetowej jako druk CMYK + kolor Pantone 802, co pozwoli na 100% odwzorowanie użytej kolorystyki.).

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: stopsmog@nfosigw.gov.pl.