Program „Czyste Powietrze” w FEnIKS

Na mocy Porozumienia w sprawie realizacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 w zakresie priorytetu I Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, priorytetu II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR oraz priorytetu VIII Pomoc techniczna, zawartego między: Ministrem Klimatu i Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW stał się Instytucją Wdrażającą i powierzono mu realizację zadań w zakresie ww. priorytetów, w tym Działania: FENX.01.01 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w program „Czyste Powietrze” w ramach priorytetu I.

Realizacja priorytetu I Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, w ramach którego wdrażany jest m. in. ogólnopolski program priorytetowy „Czyste Powietrze”, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

NFOŚiGW podpisał w dniu 16 kwietnia 2024 r. 16 umów o dofinansowanie projektów grantowych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (beneficjenci). Zakres projektów grantowych obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne (tzw. grantobiorców), polegające na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji – takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, spełniające warunki programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja 16. projektów grantowych przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu programu FEnIKS:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 186 930,00 MWh/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:
  • wartość bazowa 517 860,00 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 119 210,00 tony równoważnika CO2/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:
  • wartość bazowa 125 990,00 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 29 200,00 tony równoważnika CO2/rok.
 • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:
  • wartość bazowa 2 236 180,00 MWh/rok
  • wartość docelowa 883 410,00 MWh/rok
 • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:
  • wartość bazowa 0 szt.
  • wartość docelowa 287,00 szt.

Wartość sumaryczna 16. projektów grantowych: 6,4 mld zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6,4 mld zł.