Dane osobowe

W związku zawarciem przez 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: właściwy ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 klauzuli informacyjnej Współadministratorów znajdującej się poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: /wez-dofinansowanie/klauzule-informacyjne/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Wspoladministratorow-do-GWD.pdf

Ponadto NFOŚiGW przekazuje „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” (do zapoznania się z jej treścią): /wez-dofinansowanie/klauzule-informacyjne/Klauzula-informacyjna-NFOSiGW-na-potrzeby-planu-rozwojowego‑3.pdf Klauzula dotyczy osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w terminie od 15.05.2020 r. do 02.01.2023 r.

Współadministratorzy jednocześnie informują, iż przedmiotowe klauzule informacyjne znajdują się również na stronach internetowych każdego ze Współadministratorów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby planu rozwojowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji w ramach porozumienia o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego

I. Administrator danych

Odrębnymi administratorami są:

 1. Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Instytucją Koordynującą można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 24, 00–926 Warszawa;
 2. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Klimatu i Środowiska. Z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wawelska 5254, 00–922 Warszawa;
 3. Ostateczny odbiorca wsparcia Przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Czyste Powietrze”, tj.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa w zakresie w jakim realizuje Przedsięwzięcie.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby

 • Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mfipr.gov.pl
 • Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
 • Ostatecznego odbiorcy wsparcia, oraz na adres skrzynki elektronicznej inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

III. Cel przetwarzania danych

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Ostateczny odbiorca wsparcia przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem Porozumienia z dnia 31 października 2022 r. zawartym pomiędzy Instytucją Koordynującą a Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji, oraz w związku z realizacją Przedsięwzięcia. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

IV. Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Ostateczny odbiorca wsparcia przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Ostateczny odbiorca wsparcia przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

V. Okres przechowywania danych

Instytucja Koordynująca oraz Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia, oraz 3 lub 5 lat po realizacji Porozumienia zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018104611, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Ostateczny odbiorca wsparcia przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
 • Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz Ostatecznego odbiorcy wsparcia,
 • Dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt d rozporządzenia 2021241,
 • Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,
 • Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy,
 • Dane uczestników grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym dotyczących realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego,
 • Dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania,
 • Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).

VII. Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

 • Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usług związanych z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni,
 • Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
 • Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
 • Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

IX. Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe od Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji tj. od Ministra Klimatu i Środowiska.

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji otrzymała dane osobowe od Ostatecznego odbiorcy wsparcia, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostateczny odbiorca wsparcia, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dane osobowe od Podmiotu zaangażowanego w realizację Przedsięwzięcia.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Regulaminu wyboru projektów

Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów

Klauzula informacyjna

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO2, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–20273, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

 1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS 2021–2027)4, z siedzibą przy ul. Wspólnej 24, 00–926 Warszawa;
 2. Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021–2027, z siedzibą przy ul. Wawelskiej 5254, 00–922 Warszawa;
 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02–673 Warszawa, w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) FEnIKS 2021–2027 w ramach priorytetów/działań na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 w zakresie priorytetu I Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności i priorytetu II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR oraz priorytetu VIII Pomoc techniczna, zawartego w dniu 4 lipca 2023 r. z Ministrem Klimatu i Środowiska.

II. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021–2027, w szczególności w celu związanym z przeprowadzeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

 1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20211060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20211058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 20181046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 12962013, (UE) nr 13012013, (UE) nr 13032013, (UE) nr 13042013, (UE) nr 13092013, (UE) nr 13162013, (UE) nr 2232014 i (UE) nr 2832014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 9662012,
  • ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

 1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej5, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
 2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej6, w tym: kwota wynagrodzenia, formę i okres zaangażowania w projekcie,
 3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej7, w tym numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021–2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, wykonawców.

V. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

 1. podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEnIKS 2021–2027,
 2. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 20211060 z 24 czerwca 2021 r.,
 3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEPW 2021–2027,
 4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

VI. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez IZ/IP/IW wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FEnIKS 2021–2027 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

X. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wskazane w pkt V.

XI. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

 1. IOD MFiPR (IZ):
  • pocztą tradycyjną (adres: ul. Wspólna 24, 00–926 Warszawa),
  • elektronicznie (adres e‑mail: IOD@mfipr.gov.pl),
 2. IOD MKiŚ (IP):
  • pocztą tradycyjną (adres: ul. Wawelska 5254, 00–922 Warszawa),
  • elektronicznie (adres e‑mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl).
 3. IOD NFOŚiGW (IW):
  • pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa,
  • elektronicznie na adres e‑mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: fundusz@nfosigw.gov.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 800

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z NFOŚiGW w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa: cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO8),
 • podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą Państwo zawarliście w imieniu reprezentowanego podmiotu. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące prawa

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00–193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Wymóg podania danych osobowych

Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu

(osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: fundusz@nfosigw.gov.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 800

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW, a podmiotem u którego Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują na innej podstawie niż umowę o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO9) polegający na możliwości bieżącego kontaktu za pośrednictwem Państwa osoby,
 • podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń,
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak przechowywanie umów, w których wskazani zostali Państwo jako osoby do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło danych i kategorie odnośnych danych osobowych

Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, lub z którym Państwo współpracują. Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych dotyczące Państwa osoby: dane identyfikujące Państwa osobę w organizacji (np. imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), służbowe dane kontaktowe (np. służbowy numer telefonu, służbowy adres e‑mail).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, w którym Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z NFOŚiGW.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą być udostępnione operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
 • mogą być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo – finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Przysługujące prawa

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00–193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.


 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 20181046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 12962013, (UE) nr 13012013, (UE) nr 13032013, (UE) nr 13042013, (UE) nr 13092013, (UE) nr 13162013, (UE) nr 2232014 i (UE) nr 2832014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 9662012

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1–88) 

 3. Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową 

 4. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej 

 5. Patrz: przypis 2. 

 6. J.w. 

 7. J.w. 

 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne ozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2) 

 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)