Program „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór dla gmin do 31.01.2024 r.

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Na co?

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest:

dla osób fizycznych dla wspólnot
demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, warunkowo:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiową,
 • dokumentacja projektową,
 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Ile?

POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1) – 3)

Osoby fizyczne

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PODWYŻSZONY POZIOM NAJWYŻSZY
 • której roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł
 • której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1) – 3)

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PODWYŻSZONY POZIOM NAJWYŻSZY
 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).
 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 4)

Wspólnoty

Maksymalna kwota dotacji
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła 350 000 zł (60%)
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 360 000 zł (60%) 375 000 (60%) – dla zadania uwzględniającego pompy ciepła
Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła 150 000 zł (60%)

Materiały do pobrania

Forma dofinansowania

 • Dla gmin: dotacja,
 • Dla beneficjentów końcowych: dotacja celowa udzielana przez gminę.

Okres wdrażania

 • Zobowiązania podejmowane będą do 30.09.2024 r. (zawieranie przez wfośigw umów z gminami).
 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 31.12.2026 r.

Terminy i sposób składania wniosków dla gmin

Dwa nabory dla gmin w trybie ciągłym:

 • I nabór trwał od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r.,
 • II nabór trwa od 29.09.2023 r. do 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

Kwalifikowalność kosztów

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w załączniku nr 1 i załączniku 1a do programu. Załączniki zawierają również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez beneficjenta końcowego rozumiane jest jako data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie wfośigw, w którym gmina została beneficjentem programu i uzyskała dotację na dofinansowanie kosztów realizowanego przez siebie przedsięwzięcia obejmującego przedsięwzięcie tego beneficjenta końcowego. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez gminy. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Sposób składania wniosków

Dla gmin

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej wnioskodawca wypełnia wniosek w generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD) i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta albo działającego na podstawie jego upoważnienia zastępcę samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą oraz skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej – kontrasygnata).

Dla osób fizycznych

Wniosek składa się do właściwej gminy zgodnie z ogłoszeniem naboru. Gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Kontakt

Link do: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl Link do: 16 wfośigw