Wniosek o dofinansowanie (WoD)

Dotyczy wersji programu do 21.04.2024 r.

Kliknij w interesujący Cię temat.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” powinna być zgodna z rzeczywistą datą wpływu tego wniosku do gminy, jest ona potwierdzana stemplem kancelaryjnym i powinna być jednakowa. Numer wniosku również powinien być zgodny z numerem nadawanym przez gminę. Formularz wniosku o dofinansowanie w GWD może być modyfikowany do czasu jego podpisania, konieczne jest doprowadzenie do zgodności tych dat.

Od zmiany programu „Czyste Powietrze”, która nastąpiła 3.01.2023 r., wszystkie wnioski o dofinansowanie muszą być wypełnione w GWD zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Nie ma już możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez Portal beneficjenta.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika wnioskodawcy w przypadku dotacji. W przypadku wniosku o dotację z prefinansowaniem w roli pełnomocnika nie może występować wykonawca, z którym wnioskodawca podpisuje umowę na realizację zakresu przedsięwzięcia z prefinansowaniem.

W przypadku wskazanym w pytaniu, termin kwalifikowalności kosztów jest liczony w odniesieniu do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie (maksymalnie 6 miesięcy wstecz). Potwierdzeniem tej daty jest stempel kancelaryjny gminy na wniosku o dofinansowanie. Ewentualne korekty wniosku o dofinansowanie nie zmieniają daty jego złożenia.

Nie ma narzuconej kolejności wykonywania prac w ramach jednego przedsięwzięcia. Jednak wymiana źródła ciepła musi nastąpić w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, ponieważ wniosek dotyczy przedsięwzięcia, a zgodnie z zapisami programu (9.3.1 pkt 14): po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym, objętym dofinansowaniem, nie może być zainstalowane i użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303–5.

Po zakończeniu jednego przedsięwzięcia można złożyć wniosek na kolejne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach danego wniosku o dofinansowanie, złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie nie jest możliwe.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym na dzień złożenia wniosku, wnioskodawca ma prawo do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) w zakresie zmiany zawartych w złożonym wniosku danych.

Dodatkowo korekta wniosku może być złożona na wezwanie wfośigw.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie ma to wpływu na warunki naboru. Wnioski o dofinansowanie złożone przed 3.01.2023 r. rozpatrywane będą na podstawie zasad programu, pozostałych dokumentów programowych i wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone na zakres z poprzedniego wniosku, to można złożyć kolejny wniosek na inny zakres (inne koszty kwalifikowane), np. na docieplenie innej przegrody, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wymianę okien, wymianę drzwi. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest zakończenie realizacji poprzedniej umowy oraz wypłata całej należnej dotacji.

Złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie jest możliwe po zakończeniu przedsięwzięcia objętego wcześniejszą umową, czyli po wypłaceniu dotacji na podstawie końcowego wniosku o płatność dla przedsięwzięcia objętego wcześniejszą umową. Jeżeli beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie, ale nie poniósł jeszcze żadnych kosztów, lub poniósł koszty, ale dotacja nie została jeszcze wypłacona, to może wystąpić do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Po rozwiązaniu umowy, może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie. W przypadku już poniesionych kosztów, beneficjent przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy, powinien sprawdzić, czy po złożeniu nowego wniosku o dofinansowanie nadal będzie spełniał warunki programu oraz czy dowody zakupu, które posiada, mieszczą się w terminie kwalifikowalności, który będzie ustalany w odniesieniu do daty złożenia nowego wniosku o dofinansowanie. Należy także pamiętać, że w ramach dotacji z prefinansowaniem oraz dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu nie ma możliwości kwalifikowania kosztów dla przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na każdy z budynków powinien być złożony odrębny wniosek o dofinansowanie, maksymalne limity dotacji wskazane w programie dotyczą danego budynku a nie beneficjenta.

Zgodnie z załącznikiem 2/2a/2b do programu „Czyste Powietrze”, przewiduje się dotację do ocieplenia przegród obejmującą: zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Dotację na wymianę parapetów można otrzymać zarówno w przypadku ocieplenia ścian, jak również wymiany stolarki okiennej, jeśli zostanie to odpowiednio uzasadnione jako niezbędne prace towarzyszące.

Jeżeli kocioł na paliwo stałe jest co najmniej 5 klasy, to jest możliwość otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia nieobejmującego wymianę źródła ciepła (zgodnie w tabelą 9.2.2.1.3 programu „Czyste Powietrze”), w tym ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien. Oczywiście tylko w przypadku budynków, na budowę których został złożony wniosek o pozwolenie na budową lub nastąpiło zgłoszenie budowy do 31 grudnia 2013 r.

Jeżeli jednak istniejący kocioł na paliwo stałe jest nieefektywnym źródłem ciepła w rozumieniu programu „Czyste Powietrze” (pozaklasowy, 3 lub 4 klasy), to obligatoryjna będzie wymiana starego źródła w ramach przedsięwzięcia.

Należy zapoznać się z dokumentacją programową, która dostępna jest na: portalach beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl (w zakładce: Weź dofinansowanie -> Dokumenty programowe) lub na stronie internetowej gov.pl. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (tam rozdział: „Szczegółowy opis wymaganych załączników”).