Dochody i zaświadczenia o dochodach

W części 1) programu „Czyste Powietrze” brany jest pod uwagę dochód roczny wnioskodawcy stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnim złożonym w urzędzie skarbowym zeznaniu podatkowych. Do momentu rozliczenia podatku za rok 2022 należało podać dochód roczny wykazany w zeznaniu podatkowym za 2021 r. W części 2 i 3) programu „Czyste Powietrze” taką podstawą są zaświadczenia wydane przez gminę. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z części 2) lub 3) programu „Czyste Powietrze”, składa w gminie żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na tej podstawie otrzyma zaświadczenie o dochodach, które powinno być załączone do wniosku o dofinansowanie.

To zagadnienie dotyczy tylko części 1) programu. Zasady określenia dochodu rocznego w przypadku rozliczania wspólnego z małżonkiem nie uległy zmianie. Należy wpisać kwotę z pozycji PIT: „Podstawa obliczania podatku” (w przypadku wspólnego rozliczenia rocznego wnioskodawcy pozycja ta uwzględnia połowę wspólnego dochodu).

Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, we wniosku o dofinansowanie wykazuje przychód roczny, stawkę podatku z zeznania podatkowego PIT‐28 oraz dochód roczny ustalony w sposób podany poniżej:

 • W terminie do 1 sierpnia każdego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) wydaje nowe obwieszczenie dotyczące wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok ubiegły. Do wniosków o dofinansowanie zastosowanie ma Obwieszczenie obowiązujące na dzień składania wniosku.
 • Wnioski o dofinansowanie składane od 1.01.2023 r. nie później niż do wydania nowego obwieszczenia MRiPS w 2023 r. Wartość dochodu rocznego do wniosku ustalana jest na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za 2021 r., przez odniesienie kwoty przychodów z pozycji „Ogółem przychody” z zeznania podatkowego PIT‐28 za 2021 r. do wysokości dochodu rocznego wykazanego w tabelach od nr 2 do nr 5 (odpowiednio do stawki podatku PIT‐28) zawartych w załączniku do ww. obwieszczenia.
 • Wnioski o dofinansowanie składane od dnia wydania obwieszczenia MRiPS w 2023 r. dotyczącego wysokości dochodu za 2022 r. Wartość dochodu rocznego do wniosku ustalana jest na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za 2022 r., przez odniesienie kwoty przychodów z pozycji „Ogółem przychody” z zeznania podatkowego PIT‐28 za 2022 r. do wysokości dochodu rocznego wykazanego w tabelach od nr 2 do nr 5 (odpowiednio do stawki podatku PIT‐28) zawartych w załączniku do ww. obwieszczenia.

Od 3.01.2023 r. o najwyższy poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” może ubiegać się osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wykazany w zaświadczeniu wydanym przez gminę nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny przychód z tej działalności za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć dla wniosków składanych w 2023 r. kwoty 60200 zł (20‐krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę). Jeżeli przychód przekroczy ten próg, ale nie przekracza kwoty 120400 zł (40‐krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), to wnioskodawca może ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu.

Tak, w niosek o dofinansowanie może złożyć osoba nieosiągająca dochodów, pod warunkiem spełnienia wymogów programu.

Jeżeli żona rozlicza się wspólnie z mężem i oboje są współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a kwota dochodu rocznego wykazana w zeznaniu podatkowym w pozycji PIT „Podstawa obliczania podatku” (w przypadku wspólnego rozliczenia rocznego wnioskodawcy pozycja ta uwzględnia połowę wspólnego dochodu):

 • nie przekracza 135000 zł – każde z małżonków może ubiegać się o dofinansowanie, o ile spełnia warunki programu,
 • przekracza 135000 zł – małżonkowie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

Jeżeli żona rozlicza się sama i jej dochód roczny, wykazany w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku”, przekracza 135000 zł (tj. jej dochód przekracza próg dochodowy określony programem), to nie może ubiegać się o dofinansowanie. Natomiast wnioskodawcą w ramach części 1) programu może zostać niepracujący mąż, ponieważ w przypadku części 1) programu brany jest pod uwagę dochód wnioskodawcy. Oczywiście wnioskodawcą może być tylko właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Tak, osoba pracująca za granicą, ale posiadająca nieruchomość w Polsce, może starać się o dofinansowanie. Oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów programu „Czyste Powietrze”.

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą może również ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. We wniosku wykazuje wówczas dochód z gospodarstwa rolnego, który ustalany jest na podstawie ha przeliczeniowych użytków rolnych (własnych i dzierżawionych) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidulanego gospodarstwa rolnego ogłaszanej corocznie przez GUS (aktualnie 5549 zł) oraz dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, ustalanej, z uwzględnieniem źródła dochodu. Sposób ustalania dochodu opisany został w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, dokument dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Limit 20/40‐krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę zawsze dotyczy przychodów rocznych wnioskodawcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Limit 20‐krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy najwyższego poziomu dofinansowania, tj. 3) części programu.

Limit 40‐krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania, tj. 2) części programu.

Dla dofinansowania na poziomie podstawowym – dochody z 2022 r. będą brane pod uwagę dla wniosków złożonych po złożeniu zeznania podatkowego za 2022 r. (gdy źródłem dochodu wnioskodawcy są dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Dla dofinansowania na poziomie podwyższonym i najwyższym – decyduje data złożenia żądania wydania zaświadczenia w gminie. W przypadku żądania złożonego w okresie:

 • do 31 lipca 2023 r. – do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy brane będą dochody z 2021 r.
 • od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. – do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy brane będą dochody z 2022 r.

Podstawą do uzyskania dofinansowania na najwyższym poziomie jest dołączenie do wniosku:

 • zaświadczenia wydanego na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z programem „Czyste Powietrze”) potwierdzającego, że beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

lub:

 • zaświadczenia wydanego na wniosek wnioskodawcy przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z programem „Czyste Powietrze”), potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego. Dochód ten, nie może przekraczać kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

oraz:

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć 20‐krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2023 r. – 60200 zł).

W części 3) programu, przeznaczonej dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, celem potwierdzenia spełnienia warunków programu beneficjent przedstawia zaświadczenia potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w jego gospodarstwie domowym lub zaświadczenie potwierdzające, że ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Posiadanie prawa do otrzymywania jednego z wymienionych zasiłków przez innego członka gospodarstwa domowego niż wnioskodawca nie potwierdza spełnienia warunków programu. Beneficjent powinien do wniosku o dofinansowanie złożyć jedno albo drugie zaświadczenie. Nie ma obowiązku składania obydwu.

Zaświadczenie powinno być wystawione na wnioskodawcę. Wnioskodawcą w ramach programu „Czyste Powietrze” może być wyłącznie właściciel/współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w tym budynku. Z uwagi na to, że w wyniku zawarcia w imieniu małoletniego umowy dotacji dotyczącej przedsięwzięcia będzie realizowane zobowiązanie, czynność ta może być uznana za czynność przekraczającą zwykły zarząd. W przypadku, gdy matka małoletniego zamierza dokonać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka albo wyrazić zgodę na dokonywanie takich czynności przez dziecko, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Matka małoletniego, w imieniu którego ma być zawarta umowa dotacji, powinna zwrócić się do sądu opiekuńczego o zezwolenie na zawarcie umowy dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Gminy samodzielnie ustalają przeciętny miesięczny dochód osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia w programie „Czyste Powietrze”. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rozpatrując wniosek o dofinansowanie na poziomie podwyższonym lub najwyższym porównuje jedynie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, widniejący w zaświadczeniu, z określonymi w programie „Czyste Powietrze” progami dostępowymi dla gospodarstwa jednoosobowego lub gospodarstwa wieloosobowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 411 ust. 10g, ustawy Prawo ochrony środowiska z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

 1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j;
 2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Gminy samodzielnie ustalają przeciętny miesięczny dochód osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, w tym liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego tej osoby na podstawie wskazanych powyżej przepisów. W zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej: „POŚ”) przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z art. 411 ust. 10q POŚ wskazywany jest faktyczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego. Zgodnie z art. 411 ust. 10i POŚ jest to dochód w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Definicję legalną pojęcia gospodarstwa domowego zawiera przepis art. 411 ust. 10j POŚ, zgodnie z którym gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g (która zamierza składać wniosek o dofinansowanie) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g (która zamierza składać wniosek o dofinansowanie), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).