Złożenie wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Kredyt przyznawany jest przez współpracujący z NFOŚiGW i wfośigw bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, która zostanie przyznana z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt skierowany jest do beneficjentów, którzy wnioskują o podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na bieżąco i jest dostępna na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Składając wniosek w banku i korzystając ze ścieżki bankowej w programie „Czyste Powietrze” wnioskodawca powinien wiedzieć że:

  • czas na realizację przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku,
  • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku,
  • rozliczenie przedsięwzięcia i wypłata dotacji jest możliwe po zakończeniu całości przedsięwzięcia i złożeniu wniosku o płatność do właściwego wfośigw,
  • nie ma możliwości korekty czy uzupełniania wniosku o dofinansowanie złożonego w banku, w przypadku odrzucenia jest możliwość złożenia kolejnego wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

  • pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, w wysokości co najmniej 95% kwoty kredytu,
  • pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

  • maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
  • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
  • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Sprawdź oferty banków