Złożenie wniosku o dotację z prefinansowaniem

Prefinansowanie to po prostu zaliczka – część dotacji, którą właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) przyznaje beneficjentowi, jest wypłacana na rachunek bankowy wykonawcy, zgodnie z warunkami w programie „Czyste Powietrze”. Pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

 1. Dotacja z prefinansowaniem obejmuje wypłatę:
  • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w jednej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym – jeśli umów z wykonawcami jest więcej – suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację całego przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  • pozostałej części dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie/umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność.
 2. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Ocena wniosków z prefinansowaniem odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
 4. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy) między wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, na usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach programu.
 5. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy między faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
 6. Część dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, chyba że przedsięwzięcie, którego dotyczy umowa, nie zostało jeszcze rozpoczęte; wtedy wypłata zaliczki nastąpi 14 dni przed datą rozpoczęcia prac wynikającą z umowy beneficjenta z wykonawcą.
 7. Wyboru wykonawcy/ów, realizujących przedsięwzięcie, dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
 8. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem, tj. w ciągu 18 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów w programie „Czyste Powietrze”.

W sekcji DOKUMENTY PROGRAMOWE znajduje się wzór umowy z wykonawcą, z którego może skorzystać beneficjent.

Złóż wniosek o dotację z prefinansowaniem