Złożenie wniosku o dotację

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z dokumentami programowymi.

Przez internet lub w urzędzie

 1. Wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), w województwie, w którym znajduje się budynek/lokal mieszkalny, na który składa się wniosek o dofinasowanie.
 2. Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu oraz regulamin, wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:
 3. Formularz wniosku dostępny jest w generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl. Niezależnie od wybranego sposobu składania wniosku, musi on być wypełniony w systemie GWD. Przed wypełnieniem wniosku należy założyć konto w GWD, z którego użytkownik/wnioskodawca będzie korzystał również w kolejnych etapach obsługi wniosku o dofinansowanie, w tym składając wniosek o płatność.
 4. Składanie wniosków może odbywać się:
  1. przez serwis gov.pl:
   • Za pomocą systemu GWD należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. bezpośrednio przez system GWD:
   • W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
   • Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” nie będzie rozpatrywany.
  3. w gminnym punkcie konsultacyjno‐informacyjnym:

Za pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank przekaże zaakceptowany przez Ciebie wniosek o dotację do wfośigw, zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego.
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji z wfośigw o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Uwaga! Banki biorą udział tylko w składaniu wniosku o dofinansowanie, beneficjent sam rozlicza dotację (składa wniosek o płatność, dokumenty zakupowe i inne wymagane).