Złóż wniosek w swojej gminie

Gminne punkty konsultacyjno‐informacyjne wspierają i obsługują wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”, ze swojego terenu, w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Zadania gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych programu „Czyste Powietrze”, finansowanych przez NFOŚiGW, to m.in.:

 • udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • wsparcie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie;
 • wsparcie beneficjentów w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
 • zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców przeszkolonego przez wfośigw pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, będą informować o programie, a także pomagać przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków) oraz wniosków o płatność;
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wyżej wskazanego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność oraz jego wydruk (z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków);
 • organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców;
 • zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie;
 • przekazywanie mieszkańcom informacji o wydarzeniach informacyjno‐promocyjnych, innych działaniach edukacyjnych oraz dostępnych materiałach zawierających informacje o programie;
 • przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących programu, w tym o określonych w programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli dana gmina takie realizuje);
 • przekazywanie wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w programie;
 • wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
 • rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z programu przez różne kanały dystrybucji, np. na stronie internetowej gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne;
 • przekazywanie do wfośigw wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, składanych przez wnioskodawców/beneficjentów w gminie.